Home Việt Nam Thặng dư thương mại 17 tỷ USD thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam

Thặng dư thương mại 17 tỷ USD thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam

by Phạm Thư

17-billion-USD trade surplus drives Vietnam’s growth

Thặng dư thương mại 17 tỷ USD thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam

Sunday, October 4, 2020 | 17:33:00

Chủ Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020.

(VOVWORLD) – Vietnam’s economy is recovering with growth forecast to reach 2.6% this year and 8.2% next year, according to Fitch Solutions’ report.

(VOVWORLD) – Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi với dự báo tăng trưởng đạt 2,6% trong năm nay và 8,2% trong năm tới, theo báo cáo của Fitch Solutions.

Meanwhile, in a report titled ‘Asia Economics: It’s About Stamina,’ HSBC also forecast1 that Vietnam’s GDP growth is expected to reach 2.6% in 2020. HSBC believes that Vietnam will benefit from2 the technology-led recovery and stable foreign direct investment (FDI) inflow3 in the year to come. Vietnam still has a positive outlook with expected economic growth of 8.1% next year, the report said.

Trong khi đó, trong một báo cáo có tiêu đề ‘Kinh tế châu Á: Vấn đề là ở sức chịu đựng’, HSBC cũng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến đạt 2,6% vào năm 2020. HSBC tin rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự trở lại của nền kinh tế lấy công nghệ dẫn đầu và dòng tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định (FDI ) vào trong năm tới. Báo cáo cho biết, Việt Nam vẫn có triển vọng tích cực với tăng trưởng kinh tế dự kiến 8,1% trong năm tới.

The Fortune has recently reported that upticks4 in manufacturing and exports helped Vietnam’s GDP rise 2.62% year over year in the third quarter, accelerating the country’s economic recovery from a slowdown in the first half of 2020 that was caused by COVID-19 pandemic.

Tạp chí Fortune gần đây cho biết sự gia tăng trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu trong quý thứ ba đã giúp GDP của Việt Nam tăng 2,62% so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của đất nước sau sự suy giảm trong nửa đầu năm 2020 do đại dịch COVID-19 gây ra.

17-billion-USD trade surplus drives Vietnam’s growth

Vietnam recorded trade surplus5 of 17 billion USD over the past 9 months of 2020. According to the General Statistics Office, the figure increased 2.3 times compared to the 7 billion USD amount last year.

Thặng dư thương mại của Việt Nam đạt 17 tỷ USD trong 9 tháng qua của năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê, con số này tăng gấp 2,3 lần so với mức 7 tỷ USD của năm ngoái.

Economists say the achievement is attributed to great contribution of domestic exporters which brought in 71.8 billion USD in revenue, up more than 20%. Vietnam is said to remain a bright spot in economic growth against the COVID-19 context.

Các nhà kinh tế cho rằng thành tựu này có được là nhờ sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, mang lại 71,8 tỷ USD doanh thu, tăng hơn 20%. Việt Nam được cho là vẫn là một điểm sáng tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh COVID-19.

Nguồn: https://vovworld.vn/en-US/news/17billionusd-trade-surplus-drives-vietnams-growth-908291.vov

Từ vựng

1. to forecast (v) UK /ˈfɔː.kɑːst/ US /ˈfɔːr.kæst/ dự báo, ước tính

Ex: They forecast a large drop in unemployment over the next two years:

Họ dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm mạnh trong vòng hai năm tới.

Lưu ý: Forecast cũng được dùng như danh từ, chỉ sự dự báo ước tính.

Ex: Weather forecast says it is going to rain tomorrow: Dự báo thời tiết cho biết ngày mai trời sẽ mưa.

2. to benefit from (v) UK /ˈben.ɪ.fɪt/ US /ˈben.ə.fɪt/ được lợi từ

I feel that I have benefited greatly from her wisdom: Tôi cảm thấy mình được lợi rất nhiều từ trí khôn của cô ấy.

3. inflow (n) UK /ˈɪn.fləʊ/ US /ˈɪn.floʊ/: dòng tiền

FDI inflow: nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

4. upstick (n) UK /ˈʌptɪk/ US sự gia tăng, sự tăng trưởng (thường dùng trong kinh tế, tài chính)

Even after yesterday’s uptick, the shares remain more than 40% below their peak a year ago: Dù tăng vào ngày hôm qua, cổ phiếu vẫn thấp hơn 40% so với mức đỉnh một năm trước.

5. trade surplus (n) thặng dư thương mại

Trade (v, n) UK /treɪd/ US /treɪd/ thương mại

Surplus (n) UK /ˈsɜː.pləs/ US /ˈsɝː.pləs/ thặng dư

Thặng dư thương mại là thước đo kinh tế thể hiện cán cân thương mại dương, trong đó một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Thặng dư thương mại xảy ra khi kết quả của tính toán trên là dương. Thặng dư thương mại đại diện cho một dòng tiền từ thị trường nước ngoài chảy vào nội địa. Nó trái ngược với thâm hụt thương mại, đại diện cho một dòng tiền chảy ra, và có cán cân thương mại âm.

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment