Home » Blog » Fun » Các tháng trong tiếng Anh: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy?

Các tháng trong tiếng Anh: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy?

các tháng trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, các tháng được viết bởi những ký tự khá dài và thật sự chúng không theo một quy luật dễ nhớ nào cả.

Cũng bởi vậy mà gây ra rất nhiều khó khăn đối với người học, có bạn học 12 năm vẫn chưa biết cách đọc và ghi ngày tháng.

Trong bài viết này mình sẽ tóm lược lại những thông tin cần thiết nhất giúp bạn học dễ vào hơn.

Các tháng trong tiếng Anh

Dưới đây là danh sách 12 tháng, ký tự viết tắt, và phiên âm từng tháng

ThángTháng trong tiếng AnhViết TắtPhiên âm
Tháng 1JanuaryJan[‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2FebruaryFeb[‘febrʊərɪ]
Tháng 3MarchMar[mɑrtʃ /mɑːtʃ]
Tháng 4AprilApr[‘eɪprəl]
Tháng 5MayMay[meɪ]
Tháng 6JuneJun[dʒuːn]
Tháng 7JulyJul[/dʒu´lai/]
Tháng 8AugustAug[ɔː’gʌst]
Tháng 9SeptemberSep[sep’tembə]
Tháng 10OctoberOct[ɒk’təʊbə]
Tháng 11NovemberNov[nəʊ’vembə]
Tháng 12DecemberDec[dɪ’sembə]

Xem thêm: Stt tiếng Anh hay về cuộc sống

Giới từ đi với tháng

Với ngày trong tuần chúng ta sử dụng giới từ On, còn với các tháng trong năm chúng ta sử dụng giới từ In.

Ví dụ:

February is the shortest month of the year, with only 28 days.

=> Tháng hai là tháng ngắn nhất trong năm, chỉ có 28 ngày

They’re going away on holiday in May.

=> Họ chuẩn bị đi nghỉ hè vào tháng năm.

The weather is very hot here in July.

=> Thời tiết ở đây rất nóng vào tháng bảy.

It’s very cold in December.

=> Trời rất lạnh vào thánh mười hai.

Hãy nhớ luôn viết hoa ký tự đầu tiên của các tháng, giống như tên riêng vậy.

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh

Các bạn hãy chú ý tới hai trường hợp quen thuộc sau:

  • Khi muốn chỉ một ngày cụ thể trong tháng: month-day date format

Trong trường hợp này, khi nói chúng ta thường sử dụng số thứ tự, tuy nhiên khi viết chúng ta sẽ sử dụng số đếm.

Ví dụ:

Speak:                  January first two thousand seventeen

But write:              January 1, 2017.

Correct:                Daniel was born on May 13 .

  • Hãy chú ý tới dấu phẩy trong cách viết

Dấu phẩy rất quan trọng trong cách viết ngày tháng năm. Có một quy luật như sau:

Trong cấu trúc month-day-year (dùng ở Mỹ), đặt dấu phẩy sau ngày và năm

Trong cấu trúc day-month-year format (dùng ở Anh), không sử dụng dấu phẩy

Ví dụ:

Incorrect:              On May 13th, 2007 Daniel was born.

Correct:                On May 13, 2007, Daniel was born.

Incorrect:              On 13 May, 2007, Daniel was born.

Correct:                On 13 May 2007 Daniel was born.

Xem thêm: Nhạc phim Aquaman

Các tháng trong tiếng Anh: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy?
5 (100%) 2 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *