Home Blog12 thì trong tiếng Anh Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Công thức & cách dùng