Thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 35 nước

0

cấp thị thực điện tử

Vietnam has added 35 more countries, including emerging tourism markets in Europe, to the list of those whose nationals can entry with e-visas.

Việt Nam đã bổ sung thêm 35 quốc gia, bao gồm các thị trường du lịch mới nổi ở châu Âu, vào danh sách các nước mà công dân có thể nhập cảnh bằng thị thực điện tử.

Included are Austria, Belgium, Portugal, Switzerland, Iceland and other potential(1) tourism markets, and their citizens can apply for e-visas from February 1 this year.

Bao gồm các nước Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Iceland và các thị trường du lịch tiềm năng khác, và công dân của họ có thể nộp đơn xin cấp thị thực điện tử từ ngày 1/2 năm nay.

Under a new government decree, eligible visitors can apply online for a 30-day, single-entry e-visa by paying a $25 fee.

Theo nghị định mới của chính phủ, khách ghé thăm đủ điều kiện có thể đăng ký trực tuyến một thị thực điện tử có thời hạn nhập cảnh 30 ngày bằng cách trả một khoản phí là 25 đô la.

Applicants are required to complete a form available at two separate websites (one in Vietnamese and the other in English) belonging to the Ministry of Public Security. They will get an application code and will be asked to pay a non-refundable(2) fee online.

Người xin cấp được yêu cầu hoàn thành một mẫu đơn có sẵn tại hai trang web riêng (một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh) thuộc Bộ Công an. Họ sẽ nhận được một đoạn mã và được yêu cầu trả một khoản phí trực tuyến không hoàn lại.

It takes three working days to find out if their applications have been approved.

Phải mất ba ngày làm việc để biết rằng các đơn xin của họ có được phê duyệt hay không.

The move is aimed at attracting more tourists from Europe, who spend an average of $1,316 per trip while overall foreign visitors spend $900, according to the Vietnam National Administration of Tourism.

Động thái này nhằm thu hút nhiều khách du lịch từ châu Âu, những người chi tiêu trung bình 1.316$ mỗi chuyến đi trong khi tổng du khách nước ngoài chi 900$, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Vietnam first allowed foreign tourists to apply online in February 2017, starting with 40 countries including China, South Korea and the U.S.

Việt Nam lần đầu tiên cho phép khách du lịch nước ngoài đăng ký trực tuyến vào tháng 2 năm 2017, bắt đầu với 40 quốc gia trong đó bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

In December that year six countries were added to the list: Australia, India, Canada, the Netherlands, New Zealand, and the U.A.E.

Vào tháng 12 cùng năm, sáu quốc gia đã được thêm vào danh sách: Úc, Ấn Độ, Canada, Hà Lan, New Zealand và U.A.E.

Meanwhile, last year the government announced visa waivers(3) for a three-year period for visitors from France, Germany, Italy, Spain, and the U.K. to give the tourism industry an impetus(4).

Trong khi đó, năm ngoái, chính phủ đã tuyên bố miễn thị thực trong thời gian ba năm đối với du khách đến từ Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh để thúc đẩy ngành du lịch.

Visitors with e-visas can arrive through any of the country’s eight international airports, 13 international border gates and seven ports.

Du khách có thị thực điện tử có thể nhập cảnh bất kỳ tại 8 sân bay quốc tế, 13 cửa khẩu quốc tế và 7 bến cảng.

With the changes to the visa policies, the tourism industry hopes to get 17-20 million foreign visitors by 2020 and revenues of $35 billion a year,  contributing 10 percent to the country’s GDP compared to 7.5 percent last year.

Với những thay đổi trong chính sách thị thực, ngành du lịch hy vọng sẽ có được 17-20 triệu du khách nước ngoài ghé thăm vào năm 2020 và đem lại doanh thu 35 tỷ đô la mỗi năm, đóng góp 10% cho GDP của đất nước so với 7,5% vào năm ngoái.

Last year a record 15.4 million visitors came to the country, a whopping(5) 20 percent increase from 2017.

Năm ngoái đã ghi nhận kỷ lục 15,4 triệu du khách ghé thăm, tăng 20% so với năm 2017.

A report published last year by the United Nations World Tourism Organization ranked Vietnam’s tourism growth the fourth highest in the world.

Một báo cáo được công bố vào năm ngoái bởi Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc đã xếp hạng tăng trưởng du lịch Việt Nam cao thứ tư trên thế giới.

  1. Potential /poʊˈten.ʃəl/ : able to develop into something in the future when the necessary conditions exist:

A number of potential buyers are thought to have shown interest.

  1. Refundable /ˌriːˈfʌn.də.bəl/ : If an amount of money is refundable, it can be given back to the person who paid it, for example because they needhe or she needs to change theirhis or her plans:

Tickets are not refundable.

  1. Waiver /ˈweɪ.vɚ/ : an agreement that you do not have to pay or obey something:

We had to sign a waiver, giving up any rights to the land in the future.

  1. Impetus /ˈɪm.pə.t̬əs/ : something that encourages a particular activity or makes that activity more energetic or effective:

The recent publicity surrounding homelessness has given (a) fresh impetus to the cause.

  1. Whopping /ˈwɑː.pɪŋ/ : extremely large:

a whopping 35 percent pay rise

Xem thêm: Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản, ấn tượng nhất!

Đánh giá bài viết
Share.