Home » VN » Nâng cấp Sa Pa thành thị xã của Lào Cai

Nâng cấp Sa Pa thành thị xã của Lào Cai

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc had a meeting late last week with related state agencies on the administrative upgrade that will establish Sa Pa Town in the northern mountainous(1) province of Lao Cai.

Cuối tuần trước, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp với các cơ quan ban ngành liên quan về việc nâng cấp, thành lập thị xã Sa Pa ở tỉnh miền núi phía bắc Lào Cai.

It was the second meeting of government leaders in the last two years on upgrading(2) Sa Pa from a district to a town.

Đây là cuộc làm việc thứ hai của lãnh đạo chính phủ trong hai năm qua về việc nâng cấp Sa Pa từ một huyện thành một thị xã.

The Sa Pa town referred to in most reports is a subdivision(3) of Sa Pa District. In Vietnam there are several such instances of small towns in a district.

Thị trấn Sa Pa được nhắc đến trong hầu hết các báo cáo là một phân khu của huyện Sa Pa. Ở Việt Nam có một số trường hợp như vậy khi các thị trấn nhỏ nằm trong một huyện.

sa pa

Sa Pa is famous for its rugged scenery and rich cultural diversity. Last year, more than 2.5 million people visited Sa Pa. Over the last three decades, the district has developed exponentially, primarily as a tourist destination.

Sa Pa nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và sự đa dạng văn hóa phong phú. Năm vừa rồi, hơn 2,5 triệu lượt khách đã ghé thăm Sa Pa. Trong ba thập kỷ qua, huyện Sapa đã phát triển vượt bậc, chủ yếu là một điểm đến du lịch.

Sa Pa currently has nearly 600 hotels and 34 travel firms. It is home to many any big projects including entertainment areas, the Fanxipan cable car and the Sa Pa cultural park.

Hiện nay Sa Pa có gần 600 khách sạn và 34 công ty lữ hành. Là nơi có nhiều dự án lớn bao gồm các khu giải trí, cáp treo Fanxipan và công viên văn hóa Sa Pa.

But it has many infrastructural(4) problems to address, including transportation, electricity, water and telecommunication systems.

Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng cần giải quyết, bao gồm hệ thống giao thông, điện, nước và viễn thông.

Furthermore, ever since the Hanoi – Lao Cai expressway opened for traffic, Sa Pa has become more accessible and more popular, and the issues of security and order as also environmental protection have become more pressing.

Hơn nữa, kể từ khi đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai mở cửa thông xe, Sa Pa đã trở nên dễ ghé thăm và nổi tiếng hơn, và các vấn đề về an ninh trật tự cũng như bảo vệ môi trường càng trở nên cấp bách hơn.

An official of the Ministry of Home Affairs said that in order for Sa Pa District to become a key urban area with national defense and security implications given its location on the Vietnam-China border corridor(5), it is essential that it becomes a town.

Một quan chức của Bộ Nội vụ cho biết, để huyện Sa Pa trở thành một khu đô thị trọng điểm với ý nghĩa quốc phòng an ninh được đặt ở vị trí hành lang biên giới Việt -Trung, thì điều cần thiết là phải trở thành một thị xã.

Becoming a town would change the management model from that of local government in rural areas to that of an urban authority, the official said.

Vị này còn cho biết: “Trở thành một thị xã sẽ thay đổi mô hình quản lý từ chính quyền địa phương ở khu vực nông thôn sang chính quyền đô thị”

Leaders of Lao Cai Province attending the meeting concurred, saying the upgrade would allow the administration apparatus to handle the rapid development of Sa Pa.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham dự cuộc họp cũng đồng tình với ý kiến đó và cho biết việc nâng cấp sẽ giúp bộ máy hành chính quản lý được sự phát triển nhanh chóng của Sa Pa.

Phuc agreed that the proposal to establish the Sa Pa Town should be submitted to the National Assembly Standing Committee. He stressed that Lao Cai Province must preserve the culture of ethnic minorities and protect the natural beauty of the locality.

Thủ tướng đã nhất trí với đề án thành lập thị xã Sa Pa nên được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông nhấn mạnh thêm, tỉnh Lào Cai cần phải bảo tồn văn hóa của các dân tộc thiểu số và bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của địa phương.

  1. Mountainous /ˈmaʊn.tən.əs/ : having a lot of mountains:

a mountainous region

  1. Upgrade /ʌpˈɡreɪd/ : to improve the quality or usefulness of something, or change it for something newer or of a better standard:

It’s very simple to upgrade the indexing software.

  1. Subdivision /ˌsʌb.dɪˈvɪʒ.ən/ : any of the parts into which something is divided, or the act of creating these:

Each category has several subdivisions.

  1. Infrastructural /ˌɪn.frəˈstrʌk.tʃɚ.əl/ : connected with infrastructure (= basic, necessary systems and services such as transport):

There are complex infrastructural challenges facing our country.

  1. Corridor /ˈkɔːr.ə.dɚ/ : a long piece of one country’s land that goes through another country:

the Polish corridor

Nguồn: e.Vnexpress

Xem thêm: Bảng 360 động từ bất quy tắc đầy đủ & Cách ghi nhớ hiệu quả nhất

Nâng cấp Sa Pa thành thị xã của Lào Cai
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *