Home Thế giới Viên thuốc tổng hợp mới giúp tăng cường sức khỏe

Viên thuốc tổng hợp mới giúp tăng cường sức khỏe

by Admin

A low-cost, daily pill that combines four drugs has been tested for the first time in the United States to reduce the danger of brain or heart attacks.

Một loại viên thuốc giá rẻ, sử dụng hàng ngày và kết hợp 4 loại thuốc khác nhau đã được thử nghiệm lần đầu tiên tại Hoa Kỳ để giảm thiểu nguy cơ đau tim và tai biến động mạch não.

Researchers wanted to know if such a pill would work for low-income Americans as it appears to have worked in other countries.

Các nhà nghiên cứu muốn biết rằng liệu viên thuốc này có thể có lợi cho những người Mỹ có thu nhập thấp khi nó đã có hiệu quả trên nhiều quốc gia khác.

Experts say the study may increase interest in a method that has been considered successful in places were medical care is hard to get.

Các chuyên gia nói rằng nghiên cứu này có thể làm tăng sự quan tâm tới một phương pháp có thể coi là thành công tại những nơi mà việc chăm sóc y tế rất khó khăn.

The pill, called a polypill, contains low doses of three blood pressure drugs and a cholesterol drug.

Viên thuốc, được gọi là polypill, chứa liều thấp của ba loại thuốc huyết áp và thuốc cholesterol.

About 300 people, ages 45 to 75, who went to a community health center in Mobile, Alabama, took part in the study. Half were given the polypill to take. The others continued their usual care.

Khoảng 300 người, trong tầm tuổi từ 45 đến 75, những người đã đến trung tâm sức khỏe tại Mobile, Alabama, đã tham gia nghiên cứu này. Một nửa số người đã được thử polypill. Những người còn lại tiếp tục điều trị theo phương thức thông thường.

After a year, the polypill patients had lowered their blood pressure by more than the others and by amounts doctors found meaningful. They also lowered their LDL cholesterol level, which is linked to heart disease.

Sau một năm, những bệnh nhân sử dụng polypill có huyết áp thấp hơn so với những người khác và theo những con số mà bác sĩ thấy rằng có ý nghĩa. Họ đồng thời giảm mức cholesterol LDL, loại cholesterol liên quan tới các bệnh về tim.

The study, however, did not last long enough to measure effects on the number of brain or heart attacks.

Cuộc nghiên cứu, tuy vậy, không kéo dài đủ lâu để đánh giá sự ảnh hưởng của nó tới các loại đau tim và tai biến động mạch não.

Viên thuốc tổng hợp mới giúp tăng cường sức khỏe

Success in earlier studies

Thành công trong những nghiên cứu trước đó

A five-year study in Iran of a different group of drugs found that using a polypill reduced the danger of heart attack, brain attack or heart failure by a third. That study involved 6,800 people.

Một nghiên cứu kéo dài 5 năm tại Iran của một nhóm nghiên cứu thuốc khách cho thấy rằng việc sử dụng polypill giảm thiểu nguy cơ đau tim, tai biến não hoặc suy tim xuống 1/3. Cuộc nghiên cứu thu hút 6,800 người tham gia.

Polypills are not yet available in the United States. Many U.S. doctors have seen little need for them. They usually give medications individually. That is what Dr. Salim Yusuf of McMaster University in Canada says. He leads another polypill study expected to be finished next year.

Polypill hiện chưa xuất hiện tại Hoa Kỳ. Rất nhiều bác sĩ Mỹ thấy rằng loại thuốc này không cần thiết. Họ thường đưa thuốc (cho bệnh nhân) một cách riêng biệt. Đó là điều mà bác sĩ Salim Yusuf của Đại học McMaster tại Canada chia sẻ. Ông đồng thời dẫn đầu một cuộc nghiên cứu về polypill dự kiến hoàn thành vào năm sau.

Yusuf said the problem is that doctors often fail to blend medications because they do not have time.

Yusuf chia sẻ rằng vấn đề nằm ở chỗ các bác sĩ thường thất bại trong khâu kết hợp các loại thuốc bởi họ không có đủ thời gian.

“That just doesn’t happen in practice,” Yusuf said.

“Điều đó chỉ không xảy ra trên thực tế,” Yusuf chia sẻ.

The research for the Alabama study was supported by the American Heart Association and the National Institutes of Health. The findings were published Wednesday by the New England Journal of Medicine.

Việc nghiên cứu của cuộc nghiên cứu Alabama được hỗ trợ bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Viện Y tế Quốc gia. Những phát hiện được công bố vào thứ Tứ trên Tạp chí Y học New England.

Most of the people in the study made less than $15,000 a year. Ninety-six percent were black. They all had at least borderline high blood pressure. None had extremely high LDL cholesterol as that requires more aggressive treatment.

Hầu hếtngười tham gia nghiên cứu kiếm được ít hơn $15,000 mỗi năm. 96% số đó là người da đen. Họ đều có nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao. Không ai có mức cholesterol LDL quá cao vì điều đó đòi hỏi sự điều trị phức tạp.

Before starting the treatment, the patients all had increased blood pressure, but only about half of the patients were taking medication. Also, less than 20 percent of the patients were on cholesterol medicine.

Trước khi bắt đầu cuộc điều trị, các bệnh nhất đều đã tăng huyết huyết, nhưng chỉ khoảng một nửa số bệnh nhân được uống thuốc. Đồng thời, ít hơn 20% số bệnh nhân được uống thuốc cholesterol.

Dr. Daniel Muñoz was the lead author of the study. He said, “The polypill gives vulnerable patients a running start” toward better health. Muñoz is a heart doctor at Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee.

Bác sĩ Daniel Muñoz là tác giả chính của cuộc nghiên cứu. Ông chia sẻ, “Polypill đã cho những bệnh nhân yếu đuối một khởi đầu” hướng đến sức khỏe tốt hơn.  Muñoz là bác sĩ tim mạch tại Trung tâm Y tế của Đại học Vanderbilt tại Nashville, Tennessee.

Vanderbilt made the pills for the study at a monthly cost of $26 for each patient. The drugs were provided to patients in the study at no cost.

Vanderbilt đã chế tạo thuốc cho cuộc nghiên cứu với mỗi tháng, mỗi bệnh nhân là $26. Thuốc được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân tham gia nghiên cứu.

Sixty-six-year-old Charles Roland of Prichard, Alabama, took the polypills. He said it was easier to remember to take one pill. His earlier treatment required a blood pressure pill in the morning and a cholesterol pill at night.

Charles Roland, 66 tuổi, sống tại Prichard, Alabama, đã dùng thuốc polypill. Ông nói rằng việc uống chỉ 1 viên thuốc dễ nhớ hơn. Cuộc điều trị trước đó của ông yêu cầu ông uống thuốc huyết áp vào buổi sáng và thuốc cholesterol vào buổi tối.

“My blood pressure went way down,” Roland said of his results during the study. “My cholesterol went down and maintained at a consistent level that’s not a threat to my health.”

“Huyết áp của tôi giảm xuống,” Roland chia sẻ về kết quả của mình trong quá trình tham gia nghiên cứu. “Cholesterol của tôi hạ xuống và duy trì ở một mức ổn định mà không đe dọa đến sức khỏe của tôi.”

Nguồn: VOA

New words

Medication (n): a medicine, or a set of medicines or drugs, used to improve a particular condition or illness

Treatment (n): the use of drugs, exercises, etc. to cure a person of an illness or injury

Threat (n): the possibility that something unwanted will happen, or a person or thing that is likely to cause something unwanted to happen

Lower (v): to reduce something

Study (n): the activity of examining a subject in detail in order to discover new information

Xem thêm:

[PDF + Giải chi tiết] Sách Cambridge IELTS 1- 10 ,11, 12, 13

Cấu trúc “As soon as, As long as, As well as, As far as” là gì?

Cấu trúc Unless (If not)

Các bạn hãy bình luận cho mình biết ý kiến về bản dịch nhé. Cảm ơn!

 

You may also like

2 comments

Hoan 01/10/2019 - 19:12

Cho mình hỏi. Nguồn báo là bạn lấy từ tiếng việt dịch sang tiếng anh hả? Vì mình muốn đọc báo tiếng anh để học văn phong của họ. Dù người dịch có giỏi thế nào thì khi dịch từ tiếng việt qua tiếng anh văn phong không thể phong phú và chuẩn chỉnh được

Reply
Admin 01/10/2019 - 19:46

Đây là tiếng Anh dịch sang tiếng Việt bạn nhé. Nguồn VOA Learning English, nên có thể ngữ pháp họ dùng cũng khá đơn giản

Reply

Leave a Comment

shares