Home Thế giới Cần sa gần như không hữu ích trong quá trình điều trị các bệnh tâm lý

Cần sa gần như không hữu ích trong quá trình điều trị các bệnh tâm lý

by Admin

Researchers in Australia say evidence is weak as to whether medicinal cannabis treatments can help with mental illnesses such as anxiety, depression and psychosis. They add that doctors should be very careful when deciding to give the treatments to patients.

Các nhà nghiên cứu tại Úc cho biết có rất hiếm bằng chứng cho thấy liệu pháp sử dụng cần sa như một loại thuốc có thật sự hữu ích trong việc điều trị các bệnh tâm lý như lo âu, trầm cảm và rối loạn tâm thần hay không. Họ bổ sung thêm rằng các bác sĩ cần phải cẩn trọng khi quyết định sử dụng liệu pháp này cho bệnh nhân. 

The researchers examined scientific studies on the effects of medicinal cannabinoids on six mental health disorders. They found “a lack of evidence for their effectiveness.”

Họ đã thực hiện các nghiên cứu liên quan đến tác dụng của cannabinoids (một loại chất tổng hợp tác động đến thần kinh não) đối với 6 loại bệnh rối loạn tâm lý. Họ đã tìm ra rằng “gần như không có bằng chứng cho thấy nó có tác dụng”.

Louisa Degenhardt is a drug and alcohol expert at Australia’s University of New South Wales in Sydney. She said her team’s findings have important effects for countries such as the United States, Australia, Britain and Canada. In those countries, doctors are making medical cannabis available for patients with some kinds of illnesses.

Louisa Degenhardt là một chuyên gia trong chất gây nghiện và chất có cồn tại Đại học Đại học Australia South của New South Wales ở Sydney. Cô cho biết phát hiện của nhóm nghiên cứu của mình có ý nghĩa không nhỏ đối với các nước như Mỹ, Úc, Anh và Canada. Tại các nước này, các bác sĩ thường áp dụng biện pháp trị liệu cần sa cho bệnh nhân với một số loại bệnh nhất định. 

The study results appeared in the publication The Lancet Psychiatry.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên ấn phẩm The Lancet Psychiatry. 

Có rất ít bằng chứng cho thấy cần sa có tác dụng trong việc điều trị bệnh tâm lý.

Some military veterans and others who suffer post-traumatic stress disorder (PTSD), depression and anxiety say cannabis is helpful in easing some of their symptoms.

Một số cựu quân nhân và những người bị rối loạn cưỡng chế sau chấn thương (PTSD), trầm cảm và lo âu cho biết cần sa rất hữu ích trong việc xoa dịu một số triệu chứng bệnh của họ. 

Degenhardt told Reuters, “Cannabinoids are often advocated as a treatment for various mental health conditions. (But) clinicians and consumers need to be aware of the low quality and quantity of evidence…”

Degenhardt chia sẻ với báo Reuters rằng “Chất cannabinoids thường được khuyến khích như một phương pháp điều trị cho nhiều chứng bệnh tâm lý. (Nhưng) bệnh nhân và người dùng cần phải nhận thức được có rất ít bằng chứng (cho thấy nó có tác dụng) về cả chất lượng lẫn số lượng…” 

Cannabis is also used for conditions such as nausea, epilepsy and traumatic brain injury. The study did not examine its effects on those conditions.

Cần sa còn được sử dụng cho các chứng bệnh như buồn nôn, động kinh và chấn thương sọ não. Cuộc nghiên cứu không kiểm chứng tác dụng của cần sa lên các chứng bệnh này.

Degenhardt’s team wanted to look at all available evidence for all types of medicinal cannabinoids. They investigated whether the substances stopped or lessened symptoms of depression, anxiety, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), Tourette syndrome, PTSD and psychosis.

Nhóm nghiên cứu của Degenhardt muốn nghiên cứu về tất cả các bằng chứng hiện hữu của tất cả các loại cannabinoids được sử dụng vì mục đích y tế. Họ nghiên cứu về việc liệu hợp chất này có làm ngưng hoặc làm giảm bớt các triệu chứng của trầm cảm, lo âu, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), hội chứng Tourette, PTSD và rối loạn tâm thần. 

They examined 83 published and unpublished studies. The research covered about 3,000 people involved in studies between 1980 and 2018.

Họ đã thực hiện nghiên cứu với 83 cuộc nghiên cứu, bao gồm cả đã công bố và chưa công bố. Cuộc nghiên cứu này có sự tham gia của khoảng 3,000 người trong khoảng 1980 đến 2018. 

They found that medicinal cannabis made psychosis worse. And it did not greatly affect any other major results for the mental illnesses studied.

Họ tìm ra rằng liệu pháp y tế sử dụng cần sa khiến cho triệu chứng rối loạn tâm thần trở nên trầm trọng. Và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến những kết quả quan trọng đối với các đối tượng bệnh tâm lý được nghiên cứu. 

Tom Freeman is an addiction and mental health expert at Britain’s Bath University. He was not involved with the study. But he said the findings show an important need for high-quality tests of medical cannabis to strengthen the evidence.

Tom Freeman là một chuyên gia trong các bệnh về nghiên và tâm lý tại đại học Bath của Anh. Ông không nằm trong cuộc nghiên cứu trên. Nhưng ông cho biết cuộc nghiên cứu đã thể hiện rằng chúng ta rất cần thử nghiệm các liệu pháp y tế sử dụng cần sa để củng cố các bằng chứng liên quan.

Nguồn: VOA

New words: 

advocate – v. a person who argues for or supports an idea or plan

cannabis – n. a drug such as marijuana or hashish that comes from the hemp plant

clinician – n. person such as a doctor or nurse who works directly with patients rather than in a laboratory or as a researcher

consumer – n. a person who buys goods and services​

symptoms – n. changes in the body or mind which indicate that a disease is present

veteran – n. someone who fought in a war as a soldier, sailor, etc.​

Xem thêm:

Mọi người hãy thảo luận và góp ý về bản dịch dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment

shares