Home Việt Nam Trình độ tiếng Anh của người Việt có hiện tượng giảm trong năm 2019

Trình độ tiếng Anh của người Việt có hiện tượng giảm trong năm 2019

by Admin

English proficiency in Vietnam has dropped to ‘low’ with a score of 51.57 on the EF English Proficiency Index (EPI).

Trình độ thành thạo tiếng Anh của người Việt đã giảm xuống mức “thấp” với số điểm EPI là 51.57 (EF English Proficiency Index – chỉ số trình độ thành thạo tiếng Anh của EF)

With a drop of 1.55 in the EPI score, this is the first time Vietnam has been listed in the low-proficiency category since 2015, down from “moderate” in succeeding years.

Giảm 1.55 điểm EPI, đây là lần đầu tiên Việt Nam được liệt kê trong danh sách kém thành thạo tiếng Anh kể từ 2015, từ mức “trung bình” trong các năm khác. 

From 41st out of 88 nations in 2018, Vietnam has dropped to 52nd among100 nations. Despite the increased number of surveyed nations, a large number of new nations have lower scores and this hasn’t affected Vietnam’s standing, suggesting that the nation has some difficulties in keeping up with the worldwide increase in English proficiency, the report says.

Từ vị trí thứ 41 trong 88 quốc gia vào năm 2018, Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 52 trong 100 quốc gia. Theo bản báo cáo, dù có thêm sự xuất hiện của các quốc gia được tiến hành khảo sát, nhiều quốc gia mới xuất hiện có điểm thấp hơn cả và điều này không hề ảnh hưởng gì đến thứ hạng của Việt Nam, cho thấy rằng các quốc gia đang còn nhiều khó khăn trong việc bắt kịp sự phát triển toàn cầu về trình độ tiếng Anh. 

In Asia, Vietnam is ranked 10th out of 25 countries and territories, a slight drop from 7th out of 21 in 2018. The three nations with the highest scores in Asia, Singapore (66.82 – very high proficiency), the Philippines and Malaysia (60.14 and 58.55 – high proficiency) have not changed positions. In the region, only Taiwan witnesses a significant improvement, its score increasing by 2.30 points.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam xếp hạng 10 trong số 25 quốc gia và lãnh thổ, tụt hạng nhẹ từ vị trí thứ 7 trong 21 quốc gia vào năm 2018. Top 3 quốc gia trong xếp hạng tại Đông Nam Á gồm Singapore (66.82 – cực kỳ thành thạo), Philippines và Malaysia (60.14 và 58.55 – thành thạo tốt) đã không thay đổi thứ hạng của mình. Trong khu vực, chỉ có Đài Loan có sự tiến bộ vượt bậc với 2.30 điểm tăng. 

Xếp hạng trình độ tiếng Anh của người Việt đang bị tụt

Within Vietnam, the two largest cities Hanoi and Ho Chi Minh City rank the highest with scores of 53.68 and 53.07, respectively. The north-central coastal region and the Mekong River Delta have the lowest scores at 47.13 and 47.73.

Tại Việt Nam, hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng cao nhất với số điểm lần lượt là 53.68 và 53.07. Vùng ven biển Bắc Trung bộ và khu vực sông Mekong có số điểm thấp nhất với 47.13 và 47.73 điểm. 

In general, English proficiency is improving worldwide. The most proficient nations in the world are European: the Netherlands (70.27), Sweden (68.74) and Norway (67.93). In Asia, the proficiency level declined slightly, with over half of the Asian nations witnessing a drop.

Nhìn chung, trình độ thành thạo tiếng Anh đang ngày càng được cải thiện trong phạm vi toàn thế giới. Những quốc gia nói tiếng Anh tốt nhất trên thế giới là các nước châu Âu: Hà Lan (70,27), Thụy Điển (68,74) và Na Uy (67,93). Tại châu Á, mức độ thành thạo tiếng Anh có sự giảm nhẹ, sự sụt giảm xuất hiện tại hơn một nửa số quốc gia châu Á.

Founded in 1965, EF Education First is an international education company combining language training with cultural activities to create an immersive environment for global learners. In 2019, with 612 offices and schools in 114 nations, EF received the test data of 2.3 million adults and compiled the ninth EF EPI report.

Thành lập từ năm 1965, EF Education First là một công ty giáo dục toàn cầu kết hợp đào tạo ngoại ngữ với các hoạt động văn hóa nhằm tạo ra một môi trường nhập vai hoàn hảo cho những học sinh toàn cầu. Vào năm 2019, với 612 văn phòng và trường học tại 114 quốc gia, EF đã thu thập được kết quả khảo sát từ 2.3 triệu người trưởng thành và làm báo cáo EF EPI lần thứ chín. 

The report shows a strong correlation with the worldwide TOEFL iBT 2017 scores and IELTS Academic Test 2017 scores, the two most common English evaluation tests in the world.

Bản cáo cáo cho thấy sự tương quan mạnh mẽ giữa điểm số của bài thi TOEFL iBT và IELTS Academic năm 2017, hai bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. 

In Vietnam, English is a compulsory subject from 3rd grade onwards. Students in public schools are mostly taught using the traditional methods of grammar exercises and vocabulary cramming.

Tại Việt Nam, tiếng Anh là môn học bắt buộc kể từ lớp 3 trở đi. Học sinh tại các trường công lập chủ yếu được dạy bởi các phương pháp truyền thống như làm bài tập ngữ pháp và nhồi nhét từ vựng. 

In the national high school graduation exam in 2019, the average English score was 4.36/10, with almost 70 percent of students posting below-average scores. The highest scores belonged to urban areas like Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Ba Ria – Vung Tau, while the lowest scores were recorded in rural, mountainous areas.

Tại bài thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, điểm số trung bình môn tiếng Anh là 4.36/10, với gần 70% học sinh có số điểm dưới trung bình. Điểm số cao nhất thuộc về các vùng thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, trong khi những điểm kém được ghi nhận tại các vùng ngoại ô hoặc miền núi. 

Nguồn: VNExpress

New words:

Proficiency -n. the fact of having the skill and experience for doing something

Witness – v. to see something happen

Significant – adj. important or noticeable

Respectively – adv. in a way that relates or belongs to each of the separate people or things you have just mentioned

Immersive – adj. seeming to surround the audience, player, etc. so that they feel completely involved in something

Compile – v. to collect information from different places and arrange it in a book, report, or list

Xem thêm:

Mọi người hãy góp ý và thảo luận về bản dịch dưới comment nhé!

 

You may also like

Leave a Comment

shares