Home Thế giới Donald Trump sẽ dùng rắn và cá sấu để chặn người nhập cư?

Donald Trump sẽ dùng rắn và cá sấu để chặn người nhập cư?

by Admin

A New York Times report says that the American president has suggested unusual, and even illegal, methods for preventing illegal immigration at the southern border.

Một bài báo của tờ New York Times nói rằng vị tổng thống Mỹ đã đề xuất một phương pháp bất thường, thậm chí là bất hợp pháp, nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép tại biên giới phía Nam.

Among Donald Trump’s reported proposals was a waterway along the U.S. border with Mexico that could be filled with dangerous animals like alligators and snakes.

Một trong số các đề xuất mà Donald Trump được đăng tải chính là xây dựng một tuyến đường thủy dọc biên giới Mỹ và Mexico, lấp đầy bởi những loài động vật nguy hiểm như cá sấu và rắn.

The newspaper also says the president suggested that American soldiers shoot migrants in the legs if they try to enter the US. Members of the president’s staff reportedly advised the president that such acts would be illegal.

Tờ báo đồng thời cho biết rằng vị tổng thống đề xuất những người lính Mỹ sẽ bắn vào chân của những người di cư nếu họ cố gắng xâm nhập vào nước Mỹ. Các thành viên trong đội ngũ nhân viên phục vụ tổng thống đã khuyên rằng những hành vi này là bất hợp pháp.

Tổng thống Trump lên tiếng về phát ngôn gần đây được cho là của mình.

The article was adapted from a new book by two New York Times reporters, called “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration.”

Bài báo đã tham khảo cuốn sách mới của hai phóng viên của tờ New York Times với tên gọi “Chiến tranh biên giới: Đằng sau cuộc tấn công của Trump vào người nhập cư”.

The Times says it based its story on interviews with more than 10 White House officials. Those officials met with Trump to discuss ways to stop illegal migration from Central America.

Tờ Times chia sẻ rằng câu chuyện được viết dựa trên cuộc phỏng vấn với hơn 10 quan chức Nhà Trắng. Những vị quan chức này gặp Trump để thảo luận về những cách thức ngăn chặn sự di cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ.

The story centers on a meeting in March at the White House. During the meeting, Trump ordered the closure of the 3,200-kilometer long border with Mexico by the middle of the following day.

Câu chuyện chủ yếu nói về một cuộc họp vào tháng Ba tại Nhà Trắng. Trong buổi họp, Trump ra lệnh đóng cửa biên giới dài 3,200 km giáp với Mexico cho đến giữa ngày hôm sau.

White House aides and advisors, including his son-in-law Jared Kushner and former Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen, tried to talk the president out of it.

Các trợ lý và cố vấn của Nhà Trắng, bao gồm cả con rể của ông Jared Kushner và cựu bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen, cố gắng để thuyết phục vị tổng thống này.

Trump is reported as shouting to those in attendance, “You’re making me look like an idiot…I ran on this. It’s my issue.” As a presidential candidate, Trump promised to build a wall along the U.S.-Mexico border.

Trump được cho là đã mắng những người tham gia buổi họp, “Mọi người đang khiến tôi như là một kẻ ngốc vậy..Tôi sẽ tiếp tục nó. Đây là trách nhiệm của tôi.” Khi còn đang là một ứng cử viên cho vị trí tổng thống, Trump đã hứa rằng sẽ xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ – Mexico.

The Times reports it took almost a week for aides to talk him out of the idea, saying it would be economically destructive.

Tờ Times viết rằng các trợ lý đã mất gần 1 tuần để thuyết phục ông từ bỏ ý tưởng này, nói rằng nó sẽ phá hủy nền kinh tế.

On Wednesday, the President made note of the report on Twitter, writing, “I may be tough on border security, but not that tough. The press has gone crazy. Fake News!”

Vào thứ Tư trước, vị tổng thống này đã ghim bài báo này trên trang Twitter của mình, bình luận rằng “Tôi có thể khăt khe về an ninh biên giới, nhưng không khắt khe đến mức vậy. Báo chí điên cả rồi. Bọn báo lá cải!”

Trump returned to the issue later at a press appearance with the president of Finland. “Never said it…never thought of it,” Trump said of the statements attributed to him in the New York Times story.

Trump đề cập lại vấn đề này sau đó trong một cuộc họp báo với tổng thống Phần Lan. “Tôi chưa bao giờ nói vậy…và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó”. Trump đề cập đến những phát ngôn được cho là của ông trên tờ New York Times.

Trump also mistakenly blamed the Washington Post and two of its reporters for the news story and book. He then condemned the Post as corrupt and a “disgrace.”

Trump đồng thời cũng đã đổi lỗi nhầm cho tờ Washington Post và hai phóng viên của họ về câu chuyện và cuốn sách mới. Ông sau đó chỉ trích tờ nhật báo này là suy đồi và ô nhục.

He described the story as “a total lie. It was corrupt reporting.”

Ông miêu tả câu chuyện là “một mớ dối trá. Một bài báo hủ bại”.

Nguồn: VOA

New words:
Corrupt (n): dishonestly using your position or power to get an advantage, especially for money

Disgrace (n): embarrassment and the loss of other people’s respect, or behaviour that causes this

Reporter (n):  a person whose job is to discover information about news events and describe them for a newspaper or magazine or for radio or television

Aide (n): a person whose job is to help someone important, such as a member of a government or a military officer of high rank

Proposal (n): a suggestion for a possible plan or action

Xem thêm: 

Mong mọi người góp ý về bản dịch để bài viết có thể hoàn chỉnh hơn nữa nhé!

You may also like

Leave a Comment

shares