Home Thế giới Người dân Trung Quốc dùng ứng dụng di động theo dõi virus Corona

Người dân Trung Quốc dùng ứng dụng di động theo dõi virus Corona

by Phạm Thư

People in China are using apps on mobile phones to follow and perhaps help slow the spread of the new coronavirus, COVID-19.

Người dân tại Trung Quốc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại để theo dõi và có thể giúp giảm sự lan rộng của virus corona mới, hay còn gọi là COVID-19.

Some of the apps provide the latest information about areas hit by the virus, while others collect data on infected persons.

Một số ứng dụng cung cấp thông tin mới nhất về những vùng nhiễm virus, trong khi các ứng dụng khác thu thập thông tin dựa trên những người bị nhiễm bệnh.

The Chinese government is working with two of the country’s largest technology companies to keep track of the disease. The two, Alibaba Group and Tencent Holdings, created color-based systems that record the health of individuals and identify carriers of the coronavirus.

Chính phủ Trung Quốc đang làm việc với hai công ty công nghệ lớn nhất quốc gia để theo dõi dịch bệnh kịp thời. Hai công ty đó là Alibaba Group và Tencent Holdings, tạo ra các hệ thống dựa trên màu sắc để ghi nhận tình trạng sức khỏe cá nhân và xác định những người mang virus corona.

Last week, Alipay, a payment app operated by Alibaba, released a system that uses colored QR Codes to show the health of people in the city of Hangzhou. A QR code is a sign a smartphone can read with its camera. Once the sign is recognized, the phone takes the user directly to an internet link with information about a subject.

Tuần trước, Alipay, một ứng dụng thanh toán điều hành bởi Alibaba, ra mắt một hệ thống sử dụng mã code QR màu sắc để thể hiện sức khỏe người dân thành phố Hàng Châu. Một mã QR là dấu hiệu mà điện thoại thông minh có thể đọc được thông qua camera. Một khi dấu hiệu đó được nhận diện, điện thoại sẽ dẫn người dùng đến một đường link Internet với thông tin liên quan đến đối tượng.

Users in Hangzhou can then complete an online form that reports their official identification number and seeks additional information. Individuals are asked to enter details about recent travel outside the city, as well as anything suggesting they might be infected, such as a high body temperature or strong cough.

Những người dùng tại Hàng Châu sau đó có thể hoàn thành một phiếu khảo sát online ghi nhận số chứng minh nhân dân và tìm kiếm các thông tin khác. Các cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về những chuyến đi ngoài thành phố gần đây, cùng với mọi thứ liên quan đến việc họ có thể bị nhiễm bệnh, ví dụ như nhiệt độ cơ thể cao và ho dữ dội.

After completing the questionnaire, users receive a mobile phone message. It includes a color-based QR Code that relates to the health situation they described.

Sau khi hoàn thành bảng hỏi, người dùng sẽ được nhận một tin nhắn điện thoại. Trong đây bao gồm một mã QR màu sắc liên quan tới tình trạng sức khỏe mà họ đã miêu tả.

Users with a red code are told to quarantine themselves for 14 days and continue reporting their condition by using Alibaba’s DingTalk messaging app. Users with a yellow code are told to stay in quarantine for 7 days, while those with a green code can travel freely.

Những người dùng có mã đỏ sẽ phải tự cách ly bản thân trong 14 ngày và tiếp tục báo cáo lại tình trạng của họ bằng cách sử dụng ứng dụng tin nhắn DingTalk từ Alibaba. Người dùng với mã vàng sẽ phải tự cách ly trong nhà trong 7 ngày, trong khi những người có mã xanh có thể di chuyển tự do.

Chinese state media said the Alibaba system would be deployed at train stations, along major roads and other travel checkpoints. They added that the system is also being used in some neighborhoods.

Truyền thông chính phủ Trung Quốc cho biết hệ thống của Alibaba sẽ được triển khai tại các trạm tàu, dọc các tuyến đường lớn và những điểm du lịch khác. Họ bổ sung rằng hệ thống cũng sẽ được dùng ở những vùng lân cận.

Two people living in Hangzhou told Reuters they were asked to show QR Codes when entering their apartment buildings. Another individual told the news agency that she was asked to show her QR code before entering the local supermarket.

Hai người sống tại Hàng Châu chia sẻ với báo Reuters rằng họ được yêu cầu phải đưa ra mã QR khi đi vào tòa nhà chung cư của mình. Một người khác chia sẻ với kênh thông tấn xã rằng mình được yêu cầu phải đưa ra mã QR trước khi đi vào siêu thị địa phương.

Alipay said it was working with the government to expand the system nationwide.

Alipay cho biết họ đang làm việc với chính phủ để mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống trên toàn quốc.

Nhiều ứng dụng điện thoại được ra mắt để phục vụ hoạt động theo dõi bệnh dịch corona

Tencent, which operates China’s popular messaging app WeChat, reported the launch of a similar QR Code-based tracking system. Tencent developed the system with help from China’s National Development and Reform Council.

Tencent, công ty điều hành ứng dụng nhắn tin nổi tiếng Trung Quốc WeChat, ra mắt hệ thống theo dõi bằng mã QR màu sắc tương tự. Tencent phát triển hệ thống với sự trợ giúp của Hôị đồng Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc.

The company said on Saturday the system is currently in use in the southern city of Shenzhen. Officials said they expected it to be deployed to other parts of Guangdong province soon.

Vào thứ Bảy công ty cho biết hệ thống hiện đang được sử dụng tại thành phố Thâm Quyến tại phía Nam. Các quan chức cho biết họ mong rằng hệ thống sẽ được triển khai tại các vùng khác của tỉnh Quảng Đông trong tương lai gần.

Even before the latest systems were announced, many Chinese were already using mapping and travel apps in an effort to avoid areas with coronavirus infections.

Kể cả trước khi các hệ thống mới nhất được ra mắt, nhiều người Trung Quốc đã sử dụng các ứng dụng bản đồ và du lịch để cố tránh các vùng bị nhiễm bệnh corona.

One of the apps, developed by WeChat, uses official reports to identify places in the cities of Shenzhen and Guangzhou where coronavirus cases have been confirmed. Data mapping company QuantUrban created a similar system to track nine additional cities in Guangdong province.

Một trong số các ứng dụng, được phát triển bởi WeChat, sử dụng các báo cáo chính thức để đưa ra những địa điểm tại các thành phố Thâm Quyến và Quảng Châu mà những trường hợp nhiễm corona đã được xác nhận. Công ty dữ liệu bản đồ QuantUrban đã tạo ra một hệ thống tương tự để theo dõi 9 thành phố khác tại tỉnh Quảng Đông.

One user of the apps told Reuters she finds the maps can provide “psychological comfort.” The woman, who did not want her full name reported, said: “You can’t guarantee there won’t be fresh cases, but you can avoid an area that’s already hit.”

Một người dùng của ứng dụng chia sẻ với Reuters rằng mình thấy các bản đồ có thể cung cấp “sự thoải mái về mặt tâm lý”. Người phụ nữ này không muốn công khai tên của mình, cho biết rằng “Bạn không thể đảm bảo rằng ở nơi đó không có các trường hợp nhiễm bệnh mới, nhưng bạn có thể tránh những khu vực mà đã bị nhiễm bệnh.”

The technology website Abacus reported that citizens can request location data from their mobile phone carrier to show they had not been in affected areas. The report said that if requested, China’s state-owned telecommunication companies will send users a message listing all the areas they had visited within the past 14 days.

Trang web công nghệ Abacus tuyên bố rằng cư dân có thể yêu cầu thông tin địa điểm bằng điện thoại của mình, cho thấy rằng họ đã không đến những vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong tuyên bố cũng nói rằng nếu được yêu cầu, các công ty viễn thông chính phủ Trung Quốc sẽ gửi đến người dùng một tin nhắn liệt kê tất cả các vùng họ đã ghé thăm trong vòng 14 ngày.

Detailed tracking records for mobile users exist in China because the country requires users to register their real names and other personal information when signing up for telecom services.

Những bản ghi chép theo dõi chi tiết cho những người dùng điện thoại xuất hiện tại Trung Quốc bởi quốc gia này yêu cầu người dùng đăng ký bằng tên thật và những thông tin cá nhân khác khi đăng ký sử dụng các dịch vụ viễn thông.

Nguồn: VOA

New words:

data – n. facts and other information

app – n. a program for a smartphone or other electronic device that performs a special operation

track – v. follow the movements of a person or thing

code – n. a set of letters, numbers of signs that are used instead of words in order to keep a message hidden

cough – n. the act of expelling air from the lungs with a sudden, sharp sound

quarantine – n. to keep (a person or animal) away from others to prevent a disease from spreading

apartment – n. a set of rooms inside a building where people live

comfort – n. a feeling of pleasantness and being relaxed

location – n. a place or position

Xem thêm:

You may also like

Leave a Comment