Home Thế giới Nigeria: Bạo lực học đường do nhà nước, không phải do trường học

Nigeria: Bạo lực học đường do nhà nước, không phải do trường học

by Admin

Nigerian police said last week they freed 259 people from an Islamic rehabilitation center in the city of Ibadan. Police said on November 5 that nearly 1,500 people had been rescued from abusive institutions since September.

Cảnh sát Nigeria cho biết vào tuần trước, họ đã trả tự do cho 259 người từ trung tâm phục hồi Hồi Giáo tại thành phố Ibadan.  Cảnh sát chia sẻ rằng vào ngày 5 tháng 11 gần 1,500 người đã được giải cứu khỏi những tổ chức có hành vi lạm dụng kể từ tháng 9. 

Nigeria launched a campaign on Islamic schools and rehabilitation institutions in late September after a man was refused permission to see family members at one center. The man then went to police.

Nigeria đã bắt đầu một chiến dịch tại các trường học Hồi giáo và các tổ chức phục hồi vào cuối tháng 9 sau khi một người đàn ông bị cấm gặp mặt các thành viên trong gia đình tại một trung tâm. Người đàn ông đó sau đó đã đến gặp cảnh sát. 

Many captives have said they were physically and sexually abused, and tied down to prevent them from escaping.

Rất nhiều tù nhân cho biết họ đã bị bạo hành cả về thể xác lẫn tình dục, và bị trói buộc để tránh việc bỏ trốn. 

In northern Nigeria, many young people get their education from Islamic reformatory schools, known locally as almajiri.

Tại phía Bắc Nigeria, rất nhiều thanh niên được giáo dục tại các trường giáo dưỡng, được gọi là almajiri. 

Recently, the Reuters news agency spoke with two young men after their release from an Islamic school in the town of Daura.

Gần đây, kênh thông tấn xã Reuters đã nói chuyện với 2 thanh niên sau khi họ được thả ra từ trường học Hồi giáo tại thị trấn Daura. 

Fifteen-year-old Burhani said the first thing he saw when he arrived at the school last month was a group of boys and young men sitting on the ground. None of them had any clothing, he remembered. They were sitting in more or less straight lines, were bleeding and had chains tied around them.

Burhani, thanh niên 15 tuổi, cho biết thứ đầu tiên mình thấy khi đặt chân đến trường vào tháng trước là một nhóm các cậu trai và nam thanh niên ngồi trên mặt đất. Cậu nhớ rằng không một ai mặc quần áo cả. Họ đang ngồi theo một hàng thẳng, chảy máu đầm đìa và bị trói bởi dây. 

Twenty-five-year-old Suleiman Surajo said he attended an almajiri for more than a year. He told Reuters that up to 50 boys and young men often filled a classroom meant for eight people.

Suleiman Surajo, chàng trai 25 tuổi, cho biết anh đã học tập tại một almajiri trong vòng hơn 1 năm. Anh chia sẻ với Reuters rằng hơn 50 cậu bé và nam thanh niên thường bị nhồi nhét trong một căn phòng chỉ vừa cho 8 người.

He said teachers would call students to the school’s central courtyard at sunrise, where they would be beaten, wearing no clothing as they washed.

Anh cho biết các giáo viên sẽ gọi học sinh đến giữa sân trường học vào bình minh, và tại đây họ sẽ bị đánh, bị lột sạch quần áo. 

Burhani said the beatings continued as the students moved across the courtyard, with chains around their ankles. They went to get wooden boards inscribed with Koranic verses that they were required to read.

Burhani cho biết trận đánh kéo dài khi các học sinh di chuyển quanh sân trường, với cổ chân bị buộc bởi xích. Họ đến để lấy các tấm ván gỗ được ghi những câu kinh Koran mà họ buộc phải đọc.  

Both Burhani and Surajo have marks on their backs and ankles from their time in Daura’s Islamic school.

Cả Burhani và Surajo có vết tích trên lưng và cổ chân đến từ trường học Hồi giáo tại Daura. 

người dân tại phía Bắc Nigeria cho rằng bạo lực học đường không phải do các trường học Hồi giáo

Yet, some northerners have not turned against the religious leaders who run the schools. Many continue to support the centuries-old Islamic education system from which the schools are based.

Dù vậy, một số người dân phía Bắc không hề quay lưng lại với những lãnh đạo tôn giáo, người điều hành các trường học. Rất nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ hệ thống giáo dục Hồi giáo cổ lỗ sĩ tại các trường học này. 

Reuters says its reporters spoke with 17 current and former students, parents and community leaders before publishing its story.

Reuters cho biết phóng viên của họ đã nói chuyện với 17 học sinh đang học và cựu học sinh, phụ huynh và những lãnh đạo cộng đồng trước khi công bố câu chuyện của họ. 

Many of those questioned blame the central government for failing to provide the formal education and services young people need in the north.

Rất nhiều người được phỏng vấn đổ tội cho chính quyền trung ương vì đã thất bại trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục chuẩn mực và đáp ứng nhu cầu của thanh niên tại phía Bắc.

The area’s Muslim population is growing and state agencies are unable to meet its educational or social welfare needs, observers and activists say. The main reason for this, they say, is limited and poorly distributed resources.

Những người ngoài cuộc và các nhà vận động xã hội cho biết lượng dân số tại khu vực Hồi giáo đang tăng và các cơ quan nhà nước không thể đáp ứng được nhu cầu phúc lợi về giáo dục và xã hội. 

Almajiri schools serve an estimated 10 million students in northern Nigeria. Fewer than half the children attend government primary schools. That information comes from the latest official information from 2015.

Các trường học almajiri là điểm đến của hơn 10 ngàn học sinh tại phía Bắc Nigeria. Ít hơn một nửa số trẻ em tại đây đi học tại các trường tiểu học của chính quyền. Thông tin đó được ghi nhận bởi nguồn thông tin chính thức mới nhất kể từ năm 2015. 

“If today we decide to close all of the almajiri schools…there would be an educational crisis, said Mohammed Sabo Keana.

Mohammed Sabo Keana cho biết “Nếu hôm nay chúng tôi quyết định đóng cửa tất cả các trường almajiri…sẽ có một cuộc khủng hoảng giáo dục”. 

He works with the Almajiri Child Rights Initiative, a non-profit group based in the city of Abuja. The group fights for better conditions in the schools.

Ông đang làm việc với Almajiri Child Rights Initiative (Sáng kiến về quyền trẻ em tại trường almajiri), một nhóm phi lợi nhuận tại thành phố Abuja. Nhóm này đấu tranh cho điều kiện sống tốt đẹp hơn tại các trường học. 

Almajiri schools often present themselves as centers of Islamic learning. Many also offer to treat behavioral problems, including drug dependency and lawlessness.

Các trường almajiri thường tự xưng là trung tâm giáo dục Hồi giáo. Rất nhiều trường còn hỗ trợ điều trị các vấn đề về mặt hành vi, bao gồm cai nghiện và vô kỷ luật. 

In October, Burhani’s father sent him to an almajiri school because he had been getting into fights and stealing, the 15-year-old said.

Theo lời của cậu bé 15 tuổi, vào tháng 10, cha của Burhani gửi cậu đến một trường almajiri bởi cậu đã tham dự một cuộc đánh nhau và ăn cắp.

Police invaded the school thirteen days later. It was one of at least eight raids on almajiri over the past six weeks.

Cảnh sát tiến hành rà soát trường học này 13 ngày sau đó. Đây là một trong số ít nhất 8 cuộc đột kích vào các trường almajiri trong 6 tuần qua. 

On October 19, Nigerian President Muhammadu Buhari said that the government would not tolerate “torture chambers” that mistreat young people.

Vào 19 tháng 10, tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cho biết chính phủ sẽ không tha thứ cho những “phòng tra tấn Hồi giáo” đối xử tệ bạc với thanh thiếu niên. 

Burhani does not want to go back to the school and his father won’t send him back there, both told Reuters. However, they still have deep respect for the Islamic scholar who heads the almajiri in Daura. They instead linked the troubles at the raided schools to lower-level teachers.

Theo Reuters, Burhani không muốn quay lại trường học và cha cậu cũng không gửi cậu lại đó. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục bày tỏ lòng thành kính sâu sắc với những học giả Hồi giáo, người cầm đầu trường almajiri tại Daura. Họ đổ lỗi những vấn đề xảy ra tại các trường học cho những giáo viên thiếu trình độ. 

Nguồn: VOA

New words:

rehabilitation – n. the act of helping someone to return to a normal life or health through treatment and training

institution – n. a group or organization set up for a religious or educational purpose

courtyard – n. an uncovered area that is mostly surrounded by the walls of a large building

inscribe – n. to write on something

verse – n. writing or poetry; a few lines from the Bible or other religious work

distribute – v. to give out or give away

resource – n. a supply of money or materials

tolerate – v. to permit something; to accept

Xem thêm:

Mọi người hãy cùng góp ý và thảo luận dưới phần comment nhé!

You may also like

Leave a Comment