Home Việt Nam Việt Nam ủng hộ tuyên bố khẩn cấp để cứu thế giới

Việt Nam ủng hộ tuyên bố khẩn cấp để cứu thế giới

by Admin

Việt Nam ủng hộ tuyên bố khẩn cấp để cứu thế giới

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc affirmed that Vietnam wants to join hands with the international community to develop a Declaration for a New Deal for Nature and People.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam muốn chung tay với thế giới để xây dựng một bản Tuyên bố khẩn cấp về thiên nhiên và con người.

“Vietnam is making great efforts to join hands with the world in achieving a transformation towards a green and circular economic model where we will never exchange the environment for economic development, which can affect sustainable(2) development.

“Việt Nam đang rất nỗ lực chung tay cùng với thế giới thực hiện các quá trình chuyển dịch hướng tới mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, chúng ta sẽ không bao giờ đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến phát triển bền vững.

“We will always give crucial(3) importance to climate change adaptation, resources management, environmental protection in our resolutions and policies,” he said in a video played at the Leaders for Nature and People Event hosted Monday by the World Wide Fund for Nature (WWF) in New York.

“Chúng tôi sẽ luôn đặt ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vị trí quan trọng trong các nghị quyết và chính sách của chúng tôi”, ông đã phát biểu trong một video chiếu tại sự kiện “Các nhà lãnh đạo vì thiên nhiên và con người” (WWF) tổ chức hôm thứ Hai ở New York.

In the video, which includes messages from several heads of states, members of royal families, business leaders and influential individuals, Phuc stressed that the world is facing many challenges and crises with the environment and climate change, with more and more countries demanding urgent and drastic(4)  actions.

Trong video, bao gồm các thông điệp đến từ các nguyên thủ quốc gia, thành viên các gia đình hoàng gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân có ảnh hưởng, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thêm rằng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và khủng hoảng của môi trường và biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều quốc gia kêu gọi cần có những hành động khẩn cấp và quyết liệt.

According to the WWF, the Earth is currently in crisis as wildlife populations have declined by about 60 percent since 1970, while human impacts and over-exploitation of natural resources continues to increase exponentially(5). As a result, the world is suffering consequences like an increase in floods, wildfires and extreme weather events. “If we don’t take urgent action, these consequences will only worsen,” a WWF statement asserted.

Theo WWF, Trái đất đang trong thời kỳ khủng hoảng khi các loài động vật hoang dã đã giảm khoảng 60% kể từ năm 1970, trong khi tác động của con người và sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Những hậu quả mà thế giới đang phải gánh chịu như sự gia tăng lũ lụt, cháy rừng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. WWF đã khẳng định rằng: “Nếu chúng ta không có hành động khẩn cấp, những hậu quả này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.”

Monday’s high-profile event therefore aimed to discuss emergency environmental issues and to call for the development of an Emergency Declaration for Nature and People at the 75th Session of the United Nations General Assembly (UNGA) next year. The declaration is planned to be signed by heads of state in September 2020.

Do đó, sự kiện cấp cao hôm thứ Hai nhằm mục đích thảo luận về các vấn đề môi trường khẩn cấp và kêu gọi xây dựng Bản tuyên bố khẩn cấp về thiên nhiên và con người tại Phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) vào năm tới. Bản thỏa thuận dự kiến sẽ được ký bởi các nguyên thủ quốc gia vào tháng 9 năm 2020.

“As a reliable and responsible member of the international community, Vietnam seeks to join hands with the international community and other stakeholders to call upon the U.N. for the development of a Declaration for a New Deal for Nature and People emphasizing the building of a harmonious relationship between economic development and environmental protection, as well as between nature and people,” Phuc said.

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Là một thành viên đáng tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam muốn chung tay với cộng đồng quốc tế và các bên liên quan khác để kêu gọi LHQ xây dựng bản Tuyên bố về một thỏa thuận mới cho thiên nhiên và con người trong đó nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, cũng như giữa thiên nhiên và con người “.

Vietnam is one of the countries most affected by climate change as a result of unsustainable exploitation of natural resources. Its impacts are becoming increasingly evident as forest fires, floods, droughts and extreme weather events take a huge toll on the country and its people.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không bền vững. Tác động của nó ngày càng trở nên rõ ràng khi ngày càng xuất hiện các vụ cháy rừng, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây thiệt hại lớn cho đất nước và người dân.

Nguồn: VnExpress

New works:

1, affirm (v): / əˈfɜːm / to state something as true

The government has affirmed its commitment to equal rights.

2, sustainable(adj):  /səˈsteɪ.nə.bəl/ able to be maintained or continued

The growth momentum is likely to be sustainable into next year.

3, crucial (adj): /ˈkruː.ʃəl/ extremely important or necessary

The behavior of the oceans is a crucial aspect of global warming

4,  drastic(adj): /ˈdræs.tɪk/ (of a change) severe and sudden; extreme

In the desert there’s a drastic change in temperature from day to night.

5, exponentially(adv): /ˌek.spəˈnen.ʃəl.i/ in a way that becomes quicker and quicker as something that increases becomes larger:

We are growing exponentially in resources, people, and financing.

Xem thêm:

Các bạn hãy bình luận cho mình biết ý kiến về bản dịch nhé. Cảm ơn!

You may also like

Leave a Comment

shares