Home Việt Nam Hàng ngàn sĩ tử đến Văn Miếu cầu may

Hàng ngàn sĩ tử đến Văn Miếu cầu may

by Admin

văn miếu quốc tử giám

Ahead of the national high school exam thousands of candidates visited a sacred(1) temple in Hanoi to pray for good scores.

Trước thềm kỳ thi THPT quốc gia, hàng ngàn thí sinh đã đến một ngôi đền linh thiêng ở Hà Nội để cầu nguyện cho điểm số cao.

A long line of students and parents waited outside the Van Mieu Quoc Tu Giam, or the Temple of Literature, Sunday morning to buy tickets to enter the temple and pray for luck ahead of the national high school examination.

Một hàng dài học sinh và phụ huynh đứng đợi bên ngoài Văn Miếu Quốc Tử Giám, hay còn gọi là Văn Miếu, vào sáng Chủ nhật để mua vé vào cửa và cầu may mắn trước kỳ thi THPT quốc gia.

Inside the temple, a large number of students and family members offer prayers and wish for luck. The Temple of Literature was the first university in Vietnam, dating back to 1070. Locals treat it as a sanctuary(2) of knowledge with vibes(3) that can impart luck in present-day exams.

Bên trong ngôi đền, một số lượng lớn học sinh và thành viên gia đình cầu nguyện và cầu may mắn. Văn Miếu là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, có từ năm 1070. Người dân địa phương coi nó như một nơi tôn nghiêm của tri thức với những niềm tin có thể mang lại may mắn trong các kỳ thi ngày nay.

A student sneaks into a prohibited area to rub(4) stone turtles’ heads. The stone turtles carry stelae(5) with the names of doctorate students from 1442 to 1779. Many believe touching the head of the turtles will bring them good luck.

Một học sinh lẻn vào khu vực cấm để xoa đầu rùa đá. Rùa đá mang tấm bia với tên của các tiến sĩ từ năm 1442 đến 1779. Nhiều người tin rằng chạm vào đầu rùa sẽ mang lại may mắn cho họ.

Some students use their fingers to write their name and wishes on the wall.

Một số sinh viên sử dụng ngón tay của họ để viết tên và mong muốn của họ trên tường.

Some parents bring a copy of the examination form with their child’s name and registration numbers to pray at the temple.

Một số phụ huynh mang theo một bản sao của bài kiểm tra với tên và số đăng ký của con họ để cầu nguyện tại đền.

Vuong Minh Tuan, a student from Tay Ho District, holds his school supplies including pencils, pens and calculators while praying for luck. He will use the implements to write the national high school exam, which will start on Tuesday.

Em Vương Minh Tuấn, một học sinh đến từ huyện Tây Hồ, cầm đồ dùng học tập của mình bao gồm bút chì, bút viết và máy tính trong khi cầu nguyện may mắn. Anh ấy sẽ sử dụng các đồ dùng này để làm bài thi trung học phổ thông quốc gia, sẽ bắt đầu vào thứ ba.

This year I hope to get into the National Economics University, majoring in business administration,” he said.

Anh ấy nói:”Năm nay con hy vọng vào được trường Đại học Kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh.”

Nguyen Hoang Kim, student from Yen Lang District, visits the temple to offer incense so as to have a calm mind before the important exams begin.

Em Nguyễn Hoàng Kim, học sinh  đến từ quận Yên Lãng, đến thăm đền để dâng hương để có thể giữ bình tĩnh trước khi kỳ thi quan trọng sắp bắt đầu.

This year, over 880,000 candidates will take the national high school examination, including nearly 71,000 from Ho Chi Minh City.

Năm nay, hơn 880.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có gần 71.000 đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Math, literature and a foreign language are compulsory, while students can choose between natural sciences (physics, chemistry and biology), and social sciences (history, geography and civics.)

Toán học, văn học và ngoại ngữ là bắt buộc, trong khi đó học sinh có thể chọn giữa các môn khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học và sinh học) và khoa học xã hội (lịch sử, địa lý và giáo dục công dân.)

Their test scores and high school grades will be used by colleges and universities to screen students for their courses. The examinations will be held from June 25 to 27.

Điểm thi và điểm học tập của họ sẽ được các trường cao đẳng và đại học sử dụng để sàng lọc học sinh cho các khóa học của họ. Các kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng Sáu.

New words:

1, sacred (1): /ˈseɪ.krɪd/ considered to be holy and deserving respect, especially because of a connection with a god:

This area is sacred to the Apaches.

2, sanctuary (n): /ˈsæŋk.tʃʊə.ri/ A sanctuary is the part of a church where religious ceremonies happen:

Nan and her parents found seats in the sanctuary for the service.

3, vibe (n): /vaɪb/ the mood or character of a place, situation, or piece of music:

The music has a soothing vibe.

4, rub (v): /rʌb/ to press or be pressed against something with a circular or up-and-down repeated movement:

With the back of his hand, he rubbed the stubble on his chin.

5, stelae (n): /ˈstiː.lə/ a vertical piece of stone with writing cut into it, often used in the past as a gravestone (= a stone that shows where a dead person is buried):

A foundation gave the museum money to put the stele back together.

Xem thêm: Stt, tus Buồn tâm trạng về tình yêu, cuộc sống và gia đình!

You may also like

Leave a Comment

shares