Home Thế giới Làm cách nào để lau sạch vi khuẩn trên điện thoại của bạn?

Làm cách nào để lau sạch vi khuẩn trên điện thoại của bạn?

by Phạm Thư

You have been told to wash your hands many times a day to help stop the spread of the new coronavirus. You have been told to avoid touching your face.

Bạn đã được nhắc nhở rửa tay nhiều lần trong ngày để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới. Bạn đã được nhắc nhở tránh chạm vào mặt.

But, you also should try to keep clean the device that you may be using now more than ever – your phone.

Nhưng, bạn cũng nên cố giữ vệ sinh thiết bị mà bạn có thể đang sử dụng nhiều hơn bao giờ hết – chính là điện thoại của bạn.

Scientific studies have shown that the virus can live for two to three days on materials like plastic and stainless steel.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng virus có thể sống sót trong 2 đến 3 ngày trên các chất liệu như nhựa và thép không gỉ.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommends cleaning all “high-touch” surfaces every day. These include things we touch and come into contact will all day long, like phones, keyboards and computers.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo mọi người làm sạch tất cả các bề mặt đồ “công nghệ cao” hàng ngày. Bao gồm những thứ chúng ta chạm vào hoặc có tiếp xúc cả ngày, như điện thoại, bàn phím và máy tính.

But it is important to be careful. If you do not clean your phone in the right way, it can get damaged.

Nhưng quan trọng là phải cẩn thận. Nếu bạn không làm sạch điện thoại đúng cách, nó có thể bị hỏng.

Here are some things not to do when disinfecting your phone:

Đây là một số việc không nên làm khi khử trung điện thoại của bạn:

· Do not spray cleaners directly on the phone.

Không xịt nước rửa trực tiếp lên bề mặt điện thoại

· Do not put the phone into any cleaning liquids.

Không để điện thoại vào bất cứ chất tẩy rửa dạng lỏng nào

· Do not use devices that use forced air, which are often used to clean computer keyboards

Không sử dụng những thiết bị nén khí, thường được sử dụng để làm sạch bàn phím máy tính

· Avoid rubbing your phone with rough materials that could make small cuts on it.

tránh kỳ cọ điện thoại bằng các vật liêu thô ráp, dễ gây các viết xước nhỏ trên điện thoại.

So, what should you do? Start by turning off the phone and unplugging any wires. You want to make sure your phone is not charging when you clean it.

Vậy, bạn nên làm gì? Hãy bắt đầu bằng cách tắt nguồn điện thoại và rút bất cứ dây nào đang kết nối với máy. Bạn cần phải đảm bảo rằng điện thoại của mình không đang sạc khi bạn làm sạch nó.

Below are some suggested ways to clean your phone. With any of these suggestions, be sure not to get the phone wet.

Sau đây là một số cách gợi ý để làm sạch điện thoại của bạn. Với bất cứ lời gợi ý nào sau đây, hãy nhớ là đừng làm điện thoại bạn bị ướt nhé.

You can use Clorox wipes or wipes with 70 percent alcohol. You can buy these products at a store and wipe down your phone. iPhone manufacturer Apple has warned against using household cleaners on its phones, and says that when using wipes, do so “gently.”

Bạn có thể sử dụng các miếng lau Clorox với 70% là cồn. Bạn có thể mua sản phẩm này tại cửa hàng và lau điện thoại của mình. Nhà sản xuất iPhone Apple đã cảnh báo về việc sử dụng các dụng cụ lau dọn nhà cho điện thoại của họ, và nói rằng khi sử dụng các miếng lau, hãy làm một cách “thật nhẹ nhàng”.

AT&T recommends pushing out any liquid from disinfectant wipes before using them on a phone. It says paper cloths work too. You can spray them with disinfectant and then use the cloth to clean the phone. Again, do not spray the phone itself.

AT&T khuyên mọi người nên bỏ bất cứ chất lỏng nào từ miếng lau khử trùng trước khi dùng chúng cho điện thoại. Đối với giấy vải cũng tương tự. Bạn có thể xịt nước khử trùng lên giấy vải và sử dụng nó để lau điện thoại. Một lần nữa, đừng có xịt thẳng lên điện thoại.

You can also use a soft fabric to clean the phone. Some examples are microfiber cleaning cloths or ones used to clean camera lenses and eyeglasses.

Bạn cũng có thể sử dụng miếng vải mềm để lau điện thoại. Có thể sử dụng miếng vải làm sạch microfiber hoặc những loại được sử dụng để làm sạch lens của máy ảnh và kính.

Google suggests cleaning your phone with a cloth that has been lightly covered in soap and water, as long as you are careful not to get moisture in the phone.

Google khuyên mọi người lau điện thoại bằng miếng vải được thấm nhẹ xà phòng và nước, chỉ khi bạn cẩn thận không làm ẩm điện thoại của mình.

Samsung, the world’s biggest phone manufacturer, says it is offering something new: A free phone-sanitizing service involving UV light. The service will be offered at some U.S.-based Samsung stores and service centers. It will expand to other countries in the coming weeks.

Samsung, nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, cho biết họ đang có một dịch vụ mới: Dịch vụ vệ sinh điện thoại miễn phí với tia UV. DỊch vụ này sẽ được cung cấp tại một số cửa hàng và trung tâm dịch vụ Samsung tại Hoa Kỳ. Và nó sẽ được mở rộng đến các quốc gia khác trong một vài tuần nữa.

Cleaning your phone is one of many measures public health officials are recommending to try to slow the spread of the new coronavirus. Most patients have only minor or moderate symptoms. However, older people and those with existing health conditions are more likely to develop more severe illness.

Làm sạch điện thoại mà một trong nhiều biện pháp mà các quan chức y tế đang khuyến khích mọi người thực hiện để cố gắng làm chậm lại sự lây lan của virus corona mới. Hầu hết các biện nhân chỉ có các triệu chứng nhỏ hoặc vừa phải. Dù vậy, những người già và những người vốn có điều kiện sức khỏe kém sẽ có tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Nguồn: VOA

New words:

keyboard – n. the set of keys that are used for a computer or typewriter

moisture – n. a small amount of a liquid, like water that makes something wet or moist

spray – n. liquid that is forced out of a container in a stream of very small drops

unplug – v. to disconnect something, like a phone or television from an electrical source by removing its plug

wipe – n. a small wet cloth used for cleaning

disinfectant – n. a chemical substance that is used to kill harmful germs and bacteria

microfiber – n. cloth made from very small synthetic fibers

Xem thêm: 

You may also like

2 comments

Nguyen Si Nhan 25/03/2020 - 09:47

nguồn học Tiếng Anh tuyệt vời !

Reply
Khánh Linh 25/03/2020 - 13:01

Cảm ơn bạn nhiều

Reply

Leave a Comment