Home Thế giới Victims of Rape in South Asia face further Violation from the Courts

Victims of Rape in South Asia face further Violation from the Courts

by Admin

Although banned, virginity(1) testing is widespread

Mặc dù bị cấm, nhưng bài kiểm tra trinh tiết vẫn phổ biến

WHEN a judge in the high court of the Indian state of Rajasthan recently acquitted a man of rape, he noted of the accuser, “Her hymen was ruptured and vagina admitted two fingers easily. The medical opinion is that the prosecutrix may be accustomed to sexual intercourse(2).” The implication was that only a virgin can really be raped.

Một thẩm phán thuộc tòa án tối cao của bang Rajasthan, Ấn Độ gần đây đã tha bổng cho một người đàn ông phạm tội hiếp dâm, ông ta nói về nguyên cáo rằng, “màng trinh của cô đã bị rách và hai ngón tay đưa qua âm đạo dễ dàng. Ý kiến y khoa cho rằng cô này đã quen với việc quan hệ tình dục. ” Ý ông ta là chỉ có trinh nữ mới có thể bị cưỡng hiếp.

The so-called “two-finger test(3)”, in which a doctor examines the vagina to decide if a woman is sexually active, was banned in India in 2014, after the Supreme Court ruled that it was an invasion of privacy (as well as irrelevant). In 2016 Pakistan prohibited the test from being used in rape trials. This year Bangladesh followed suit. Yet in all three countries the test is still widely used.

Cái gọi là “bài kiểm tra hai ngón tay”, trong đó một bác sĩ kiểm tra âm đạo để kết luận liệu một phụ nữ đã quan hệ tình dục hay chưa, đã bị cấm ở Ấn Độ từ năm 2014, sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư (cũng như không thích đáng). Năm 2016, Pakistan đã cấm sử dụng bài kiểm tra này trong xét xử những vụ án hiếp dâm. Năm nay Bangladesh cũng đã thông qua. Tuy nhiên, ở cả ba nước, bài kiểm tra vẫn được sử dụng rộng rãi.

Although banned, virginity testing is widespread

Although banned, virginity testing is widespread

Last year Human Rights Watch, an international pressure group, found that the test is still routine in Rajasthani hospitals. And this year an Indian human-rights organisation, Jan Sahas, looked at the records of 200 group-rape trials and concluded that the test was a deciding factor in 80% of them.

Năm ngoái, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phát hiện ra rằng bài kiểm tra này vẫn là xét nghiệm thường xuyên ở các bệnh viện Rajasthani. Và năm nay, một tổ chức nhân quyền Ấn Độ, Jan Sahas, đã xem xét hồ sơ của 200 vụ xét xử hiếp dâm tập thể và chỉ ra rằng bài kiểm tra này là một yếu tố quyết định đến 80% trong số chúng.

There have been pockets of progress. In a recent rape trial in the city of Mumbai, the judge disregarded the findings of the two-finger test and cited instead the legal change in 2014. “The girl…has a right to make a choice, which includes a right to deny sexual intercourse to a person without her consent,” he argued. The Centre for Enquiry into Health and Allied Themes, another NGO, is working with Mumbai’s public hospitals to stamp out(4) the use of the test.

Đã có nhiều tiến bộ diễn ra. Trong phiên xét xử án hiếp dâm gần đây ở thành phố Mumbai, thẩm phán đã bỏ qua kết luận của bài kiểm tra “hai ngón tay” và viện chứng theo những thay đổi pháp lý năm 2014. “Phụ nữ… có quyền lựa chọn, trong đó bao gồm quyền từ chối quan hệ tình dục với một người nếu không có sự đồng ý của bản thân, ” ông lập luận. Trung tâm điều tra về sức khỏe và những vấn đề liên quan, một tổ chức phi chính phủ, đang làm việc cùng các bệnh viện công của Mumbai để chấm dứt việc sử dụng bài kiểm tra hai ngón.

But in much of India little has changed. Only nine of 29 states have enshrined the Supreme Court’s ruling in local laws, and even when they have, implementation has been patchy. In Pakistan judges who do not follow the law go unchallenged, says Sarah Zaman, who campaigns for women’s rights.

Nhưng có rất ít sự thay đổi ở Ấn Độ. Chỉ 9 trong số 29 tiểu bang đã ghi nhận phán quyết của Tòa án tối cao trong luật pháp địa phương, và ngay cả khi được ghi nhận, việc thực thi vẫn còn rất chắp vá. Các thẩm phán Pakistan, những người không tuân theo luật không hề bị làm sao, Sarah Zaman, người vận động cho quyền của phụ nữ phát biểu.

Across South Asia, many doctors are taught outdated ideas in medical school. Jaising P. Modi’s “Medical Jurisprudence and Toxicology”, first published in 1920, remains the standard textbook in the three countries. “The entire medical profession has to be retrained,” says Meenakshi Ganguly of Human Rights Watch. “It is literally teaching old dogs new tricks(5).”

Trên khắp Nam Á, tại trường y nhiều bác sĩ được dạy những kiến thức đã lỗi thời. Jaising P. Modi “Khoa học pháp lý và độc chất học”, được xuất bản lần đầu vào năm 1920, vẫn là sách giáo khoa tiêu chuẩn ở ba quốc gia trên. “Toàn bộ ngành y phải được đào tạo lại,” Meenakshi Ganguly của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Theo nghĩa đen là dạy những con chó già những trò mới (rạp xiếc).”

Victims of rape in South Asia face further violation from the courts

Victims of rape in South Asia face further violation from the courts

New attitudes are even more needed. In Dhaka’s slums(6) it is often said that “women are flames and men are candles,” notes Ruchira Naved of the International Centre for Diarrhoeal Disease, a campaigning local NGO. “When the candle comes to the flame, it melts.” The implication is that men cannot control their lust; it is up to women to make sure not to arouse it. Such views, laments Dr Naved, are still “pervasive(7)”.

Thái độ mới là vô cùng cần thiết. Trong những khu ổ chuột ở Dhaka, người ta thường nói rằng “phụ nữ là ngọn lửa và đàn ông là nến”, Ruchira thuộc Trung tâm quốc tế về bệnh tiêu chảy, một tổ chức phi chính phủ địa phương cho hay. “Khi nến tiến gần ngọn lửa, nó tan chảy.” Ngụ ý là đàn ông không thể kiểm soát ham muốn dục vọng của họ; điều đó phụ thuộc vào phụ nữ phải đảm bảo rằng không kích thích nó. Những quan điểm như vậy vẫn còn “phổ biến”, Dr Naved than thở.

Experts reckon that fewer than 10% of rapes in South Asia are reported. The two-finger test, says Dr Naved, stops women from coming forward “and then stops them getting justice”. In Bangladesh only 22 convictions were secured in 2012-17 out of 18,668 rape cases filed. Politicians make excuses, Mrs Ganguly says: “This is a rural community, they’re very traditional, they’re conservative, it’s a work in progress. I say no, the law is the law. People should jolly well follow it.”

Các chuyên gia cho rằng chỉ chưa đến 10% những vụ hiếp dâm ở Nam Á được báo cáo. Bài kiểm tra hai ngón tay, theo Tiến sĩ Naved, ngăn cản sự tiến bộ của phụ nữ “và sau đó ngăn họ nhận được sự bình đẳng”. Ở Bangladesh chỉ có 22 vụ được tuyên án trong thời gian từ năm 2012-17 trong số 18,668 trường hợp hiếp dâm được báo cáo. Các chính trị gia bào chữa, bà Ganguly nói: “Đây là một cộng đồng nông thôn, họ rất truyền thống, họ bảo thủ, đó là thực tế đang xảy ra. Tôi nói không, luật pháp là luật pháp. Mọi người nên vui vẻ tuân thủ. ”

  1. Virginity (noun): Sự trong trắng, trinh tiết

She lost her virginity at the age of 16 to the boy next door.

  1. Intercourse (noun): Sự giao thiệp, sự ăn nằm với nhau

Our survey reveals that most couples have intercourse once a week.

Intercourse: The sexual activity in which the male’s penis enters the female’s vagina.

  1. Two-finger test: Bài kiểm tra trinh tiết bằng hai ngón tay vẫn được sử dụng ở các nước nam á
  2. Stamp sth out: Từ bỏ một thứ gì đó xấu xa, có hại

The new legislation is intended to stamp out child prostitution.

  1. You can’t teach an old dog new tricks: Khó có thể thay đổi thói quen của ai đó, đặc biệt họ đã làm trong một thời gian dài

You can’t teach your father to use a computer proficiently. You can’t teach old dog new tricks.

  1. Slums (noun): Khu ổ chuột

An inner-city slum.

She was brought up in the slums of Lima.

  1. Pervasive (adj): Tỏa khắp, lan tràn khắp

Reforms are being undermined by the all-pervasive corruption in the country.

Nguồn: The economist

You may also like

Leave a Comment