Home Chưa được phân loại Vietnam beat Jordan on penalty shootout, enter Asian Cup quarterfinals