Home Việt Nam Gia đình nạn nhân nghi ngờ trong vụ xe tải Anh kể lại hành trình di cư đầy gian nan

Gia đình nạn nhân nghi ngờ trong vụ xe tải Anh kể lại hành trình di cư đầy gian nan

by Admin

24 Vietnamese families are dreading their offspring might be among the 39 people found dead in a refrigerated truck in the U.K. after investing tens of thousands of U.S. dollars hoping for a better future.

24 gia đình Việt Nam đang lo sợ rằng con cháu của mình có thể nằm trong số 39 thi thể được tìm thấy trong chiếc xe tải đông lạnh tại Anh sau khi đầu tư hàng chục ngàn đô la Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. 

As of Sunday afternoon, Ha Tinh Province had ten people reported missing in the U.K., including one new case reported on Sunday. In Nghe An there were 14, including nine new cases. 

Vào chiều Chủ Nhật, có 10 người tại tỉnh Hà Tĩnh được thông báo mất tích tại Anh, bao gồm cả một trường hợp mới báo cáo vào Chủ Nhật. Tại Nghệ An, con số lên đến 14, bao gồm trường hợp mới. 

Some families have sent pictures of their missing children to relatives and acquaintances living in the U.K. and asked them to contact local authorities to help identify the victims.

Một số gia đình đã gửi ảnh của những đứa con bị mất tích của mình cho họ hàng và người quen sinh sống tại Anh và nhờ họ liên hệ với cơ huyện địa phương để nhờ nhận dạng các nạn nhân. 

Sitting inside his humble house in rural Nghen Town in the central Ha Tinh Province, Pham Van Thin, 55, mourns for his 26-year-old daughter Pham Thi Tra My, who has been reported missing in the U.K. 

Ngồi trong căn nhà khiêm tốn tại Thị trấn Nghèn thuộc miền trung tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Văn Thìn, 55 tuổi, thương cảm cho đứa con gái 26 tuổi của mình tên Phạm Thị Trà My, người đã được thông báo mất tích tại Anh.

On October 3, My flew from Vietnam to China, and from China to France before heading out to the U.K.

Vào ngày 3 tháng 10, My bay từ Việt Nam sang Trung Quốc, và từ Trung Quốc sang Pháp trước khi di chuyển đến Anh. 

“On October 23, My texted her mother but she wasn’t paying attention so she didn’t read it that night. The next morning, our youngest son picked up the phone and called My, her phone was still on but she didn’t pick up,” said Thin.

“Vào ngày 23 tháng Mười, My nhắn tin cho mẹ nó nhưng mẹ nó không để ý nên không đọc tin nhắn vào tối hôm ấy. Đến sáng hôm sau, đứa con trai út của chúng tôi mở điện thoại và gọi cho My, điện thoại của nó vẫn bật nhưng nó không nghe máy”, ông Thìn chia sẻ. 

The father of three children said it is likely his daughter is one of 39 people found dead in a refrigerated truck at the Waterglade Industrial Park in Grays, Essex County, east of London.

Người cha của 3 đứa con cho biết có vẻ như con gái mình là một trong số 39 người bị phát hiện đã chết trong chiếc xe tải đông lại tại Khu công nghiệp Waterglade ở Grays, hạt Essex, phía Đông London. 

The text message has since gone viral, horrifying people across the globe. Part of it, quoted by many news agencies, read: “I’m sorry Mum. My journey abroad hasn’t succeeded. Mum, I love you so much! I’m dying because I can’t breathe … I’m from Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vietnam … I am sorry, Mum.” 

Kể từ đó tin nhắn của My đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, làm khiếp sợ mọi người trên toàn thế giới. Một phần của đoạn tin nhắn, được trích bởi nhiều trung tâm tin tức, là: “Con xin lỗi mẹ. Chuyến đi xuất ngoại của con đã không thành công. Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều! Con đang chết dần vì không thở được…Tôi đến từ Nghén, Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam…Mẹ, con xin lỗi.”

My was her parents’ second child. She dropped out of college in Vinh City, Nghe An Province, and went to Japan to work a few years ago. She returned to Vietnam earlier this year and bought one of her brothers a car so he could work as a taxi driver. She then continued to contact many people searching for an opportunity in the U.K.

My là đứa con gái thứ trong nhà. Cô đã bỏ học cao đẳng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, và đi đến Nhật Bản để làm việc một vài năm trước. Cô quay trở lại Việt Nam trước đó trong năm nay và mua xe ô tô cho một đứa em trai để em mình làm tài xế taxi. Cô sau đó tiếp tục liên hệ với nhiều người để tìm kiếm cơ hội sang Anh. 

Thin said it cost the family VND950 million ($40,800) to send her to the U.K. Somebody she knew wrote her a letter of recommendation so she could get a visa, but there was no contract involved.

Ông Thìn cho biết gia đình phải chi 950 triệu đồng (tương đương $40,800) để cho con gái mình sang Anh. Một số người mà cô biết đã viết thư giới thiệu để cô có thể xin được visa, nhưng không có bất cứ hợp đồng nào cả. 

Before leaving the country, the people who were to take My to the U.K. asked for an advance of $22,000. They would collect the remaining amount after she arrived in the country.

Trước khi rời nước, những người giúp My sang Anh yêu cầu khoản trả trước là $22,000. Sau khi My đặt chân sang Anh họ sẽ lấy nốt phần còn lại. 

Since October 23, the tragic day when the 39 dead people were discovered in a refrigerated container, the family has not heard from the person responsible for taking My to the U.K.

Kể từ ngày 23 tháng Mười, một ngày đen tối khi 39 thi thể được tìm thấy trong một container xe tải đông lạnh, cả gia đình đã không còn nghe tin tức gì từ người chịu trách nhiệm đưa My sang Anh. 

Nguyen Thi Phong, My’s mother said: “I advised My to stay home and get a husband, but she told me she would go on just this trip and earn money to pay our debt, get her parents out of poverty, then consider marriage later.”

Nguyễn Thị Phong, mẹ của My cho biết “Tôi đã khuyên My ở nhà cưới chồng, nhưng nó bảo tôi rằng cô ấy chỉ đi nốt chuyến này và kiếm tiền trả nợ cho chúng tôi, giúp chúng tôi thoát nghèo, sau đó sẽ kết hôn sau.”

My’s family runs a small business in the district market. Their two other children are grown-up sons without stable jobs.

Gia đình của My có một cửa hàng nhỏ tại chợ tỉnh. Hai người con trai còn lại đã trưởng thành và không có nghề nghiệp ổn định. 

Hardships and dreams

Sự khó khăn và những ước mơ

15 kilometers from My’s family, Nguyen Dinh Gia, a resident of Thanh Loc Commune in the same district reported that his son, Nguyen Dinh Luong, 20, has been missing since October 23, the fateful day when the 39 dead people were discovered.

Cách gia đình My 15 km, Nguyễn Đình Gia, cư dân tại Xã Thành Lộc cùng huyện với gia đình My đã báo cáo rằng con trai mình, Nguyễn Đình Lương, 20 tuổi, đã mất tích kể từ ngày 23 tháng Mười, là ngày định mệnh khi 39 thi thể được tìm thấy. 

In August 2017, Luong arrived in France to work through an introduction from some acquaintances. The trip cost the family about $18,000. He flew from Vietnam to Russia, then to Ukraine and later to Germany.

Vào tháng Tám 2017, Lương đặt chân đến Pháp để làm việc thông qua lời giới thiệu của một vài người quen. Chuyến đi đã tiêu tốn của gia đình $18,000. Anh bay từ Việt Nam sang Nga, sau đó đến Ukraine và tiếp đến là Đức. 

On April 27, 2018, he arrived in France. Luong worked in a restaurant run by Vietnamese people for a year and two months, earning a monthly salary of nearly VND50 million ($2,150).

Vào ngày 27 tháng Tư 2018, anh đặt chân đến Pháp. Lương làm việc tại một nhà hàng thuộc sở hữu của người Việt trong vòng 1 năm 2 tháng, với mức lương hàng tháng là 50 triệu đồng ($2,150). 

gia đình những nạn nhân được nghi ngờ là người Việt Nam trong vụ xe tải Anh đang sống trong lo sợ và hoang mang.

“On October 10, he phoned home and said he almost paid off all the debt and wanted to go the U.K. to do nails. He would earn 3-4 times the money there.”

“Vào ngày 10 tháng Mười, nó gọi điện về nhà và cho biết nó đã gần như trả hết nợ và muốn đến Anh để làm móng. Anh có thể kiếm gấp 3, 4 lần số tiền kiếm được tại đó.“

“Luong told us he had contacted a Vietnamese person in Europe who could help bring him to the U.K. If they succeeded, we were to send them the fee,” Gia said.

“Lương bảo với chúng tôi rằng nó đã liên hệ với một người Việt tại châu Âu, người có thể giúp nó đến Anh. Nếu thành công, chúng tôi sẽ gửi trả chi phí”. Gia cho biết. 

There are two ways for Luong to be smuggled to the U.K. from France, he told his parents, the difficult and the VIP way.

Có 2 con đường để Lương có thể trốn vào Anh từ Pháp, anh chia sẻ với bố mẹ mình, con đường gian nan và con đường VIP. 

The difficult way, or, as Luong called it co (grass), involves laborious travels with high chances of getting caught. The VIP way was easier and safer, with lower chances of getting caught. The VIP people are put in canvas-covered trucks or container trucks. Luong chose the VIP way.

Con đường gian nan, hay như Lương gọi, là đồng cỏ, bao gồm những chuyến di chuyển mệt nhọc và tỷ lệ bị bắt cao. Con đường VIP sẽ dễ đi và an toàn hơn, với tỷ lệ bị bắt thấp hơn. Những người đi con đường VIP được đi trong xe tải phủ bạt hoặc các xe tải container. Lương chọn con đường VIP. 

On October 21, he informed his relatives via Facebook that he was on his way to Paris. On October 24, a former employer of Luong in France called his father, saying “the vehicle that took your son to the U.K. got into an accident.”

Vào ngày 21 tháng Mười, anh thông báo với họ hàng qua Facebook rằng anh đang trên đường đến Paris. Vào ngày 24 tháng Mười, người chủ cũ của Lương tại Pháp gọi điện cho cha của Lương, cho biết rằng “chiếc xe chở con ông tới Anh đã gặp tai nạn.”

Gia’s gut feeling is that his son was in the refrigerated truck, but his heart is hoping against hope that his son is safe.

Gia linh cảm rằng con trai mình ở trong chiếc xe tải đông lạnh, nhưng trái tim ông mong chờ rằng con trai ông vẫn đang an toàn. 

In another central province, Nghe An, Nguyen Dinh Sat, a 65-years-old resident of Do Thanh Commune, Yen Thanh District, said he has not heard from his son Nguyen Dinh Tu, 26, since October 23. The family has set up an altar for Tu, fearing the worst.

Tại một tỉnh miền trung khác, Nghệ An, Nguyễn Đình Sát, cư dân 65 tuổi tại Xã Đỗ Thành, Huyện Yên Thành, cho biết ông đã không nghe tin gì từ con trai Nguyễn Đình Tú, 26 tuổi, kể từ ngày 23 tháng Mười. 

Tu applied for an official labor export program to Romania in 2018, which cost him VND70 million ($3,000). Once he got to Eastern Europe, Tu continued on to Germany.

Tú đã tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Romania vào năm 2018 với giá 70 triệu đồng ($3,000). Một khi anh đặt chân đến Đông Âu, Tú tiếp tục di chuyển đến Đức.  

On October 20, Tu made a call to his family and said he had arrived in France and was getting ready to immigrate to the UK. The family has not heard from him since that call.

Vào ngày 20 tháng Mười, Tú gọi điện về cho gia đình nói rằng anh đã đến Pháp và đã sẵn sàng để di cư sang Anh. Cả gia đình không còn nghe tin tức gì về anh kể từ cuộc gọi đó. 

Looking numb, sitting on the house’s front porch, Sat said Tu was the youngest of his five kids. The family had just built a house and he wanted to work abroad so to pay back the debt.

Ngồi ngẩn ngơ tại hiên nhà, Sát cho biết Tú là con út trong số 5 đứa con. Gia đình vừa mới xây nhà và anh muốn đi làm ở nước ngoài để trả nợ. 

Tu’s family has been steeped in anxiety and fear ever since the news broke. They keep following news reports on TV and newspapers, looking for Tu’s picture.

Gia đình Tú đang bao trùm bởi sợ hãi và lo lắng kể từ khi tin tức nổ ra. Họ theo dõi tin tức liên tục trên TV và báo, mong ngóng tìm được hình ảnh Tú. 

In another hamlet of Yen Hoi, in the same commune as Tu’s family, the family of Le Tuan have also sunk into despair and anxiety. Their 30-year-old second son Le Van Ha left Vietnam to work overseas three months ago.

Ở một ấp khác của Yên Hội, cùng xã với gia đình Tú, gia đình của Lê Tuấn đồng thời chìm trong lo sợ và bàng hoàng. Đứa con trai thứ 30 tuổi Lê Văn Hà đã rời Việt Nam để lao động tại nước ngoài 3 tháng trước. 

First he flew to Malaysia, then to several European countries, waiting for an opportunity to enter the U.K.

Đầu tiên anh bay sang Malaysia, sau đó qua nhiều đất nước châu Âu, chờ đợi một cơ hội để vào Anh. 

In a brief phone call with his father on October 21, Ha said he was in France and was preparing to go to the U.K. Tuan was not well-versed on his son’s journey, so the father only told Ha to take care and to call while he’s on his way there.

Trong một cuộc gọi điện ngắn ngủi với cha vào ngày 21 tháng Mười, Hà cho biết anh đã ở Pháp và chuẩn bị để sang Anh. Tuấn không nắm được chi tiết hành trình của con trai mình, vì vậy ông chỉ dặn dò Hà hãy bảo trọng và gọi điện ngay khi con trai đặt chân đến Anh. 

“I don’t know which company took my son there, he just told me it costs tens of thousands of dollars to go to the U.K. I went to the bank and pledged my two house books, took the money and sent it to him. Now, it seems there is more bad news than good ones, our family is in shock,” said Tuan.

“Tôi không biết công ty nào đã đưa con mình đến đó, nó chỉ bảo tôi rằng mất hàng chục ngàn đô la để đến Anh. Tôi đã đến ngân hàng và thế chấp 2 sổ đỏ, lấy tiền và gửi cho nó. Giờ, có vẻ như sẽ có nhiều tin xấu hơn là tin tối, và gia đình chúng tôi vẫn trong cơn bàng hoàng”, ông Tuấn chia sẻ. 

Hiện cảnh sát Anh đã bắt giữ 3 người trên chiếc xe tải để phục vụ việc điều tra.

On October 23, U.K. emergency services discovered the bodies of 38 adults and one teenager, suspected immigrants, after being alerted that there were people in a refrigerated container truck at the Waterglade Industrial Park in Grays, Essex County, east of London.

Vào ngày 23 tháng Mười, dịch vụ khẩn cấp của Anh đã tìm thấy 38 thi thể của người trưởng thành và 1 thiếu niên, nghi ngờ là những người lập cư, sau khi được cảnh báo rằng có người trong chiếc xe container đông lạnh tại Khu công nghiệp Waterglade ở Grays, Hạt Essex, phía Đông London. 

Three people, including truck driver, were arrested on suspicion of conspiracy to traffic people and manslaughter, the British police said on Friday, the first indication from officials that the deaths were linked to human smuggling.

Theo tuyên bố của cảnh sát vào thứ Sáu tuần trước, 3 người, bao gồm cả tài xế, đã bị bắt vì nghi ngờ buôn người bất hợp pháp và ngộ sát, là tiết lộ đầu tiên của các cơ quan chức năng về việc những cái chết này liên quan đến nạn buôn người.

Police initially said they believed the dead were Chinese but Beijing on Saturday said the nationalities had not yet been confirmed. Chinese and Vietnamese officials are now both working closely with British police, their respective embassies said.

Cảnh sát ban đầu cho biết rằng những người chết có quốc tịch Trung Quốc nhưng vào thứ Bảy trước, Bắc Kinh đã tuyên bố rằng quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác định. Người Trung Quốc và người Việt Nam giờ đây đều đang làm việc hết sức sát sao với cảnh sát Anh, theo thông tin từ đại sứ quán của các nước. 

PM Nguyen Xuan Phuc on Saturday ordered a probe into the trafficking of Vietnamese citizens as fears mount that most, if not all the 39 people found dead in the refrigerated truck in the U.K., are Vietnamese.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thứ Bảy qua đã yêu cầu điều tra kỹ về đường dây buôn người Việt Nam với nỗi lo rằng hầu hết 39 người chết tìm thấy trong xe tải đông lạnh tại Anh lại là người Việt Nam. 

Nguồn: VnExpress

New words:

Traffic (v): to illegally buy or sell people, or make money from work they are forced to do, such as sex work

Citizen (n): a person who is a member of a particular country and who has rights because of being born there or because of being given rights, or a person who lives in a particular town or city

Offspring (n): a person’s children

Go viral: something that “goes viral” is an image, video, or link that spreads rapidly through a population by being frequently shared with a number of individuals

Acquaintance (n): a person that you have met but do not know well

Smuggle (v): to take things or people to or from a place secretly and often illegally

Xem thêm:

Mọi người hãy cùng thảo luận và góp ý về bản dịch ở dưới phần comment nhé!

 

 

 

 

 

You may also like

1 comment

Nguyễn Thảo 07/11/2019 - 13:45

Cái giá phải trả để có được những đồng tiền gửi về thật đắt.

Reply

Leave a Comment

shares