Home Việt Nam Bloomberg: Hàng Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ tăng mạnh

Bloomberg: Hàng Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ tăng mạnh

by Admin

Vietnam exports to US rise 28 pct as China-US trade war intensifies(1).

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 28% khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng.

There has been a surge(2) in Vietnam’s exports to the U.S. whose trade war with China continues without an end in sight.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh khi mà cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc vẫn tiếp diễn mà không có hồi kết.

The U.S. was Vietnam’s largest export market in the first five months with a value of $22.6 billion, up 28 percent year-on-year. China came second with $13.4 billion, down 2.6 percent, according to Vietnam’s General Statistics Office.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam: “Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm tháng đầu tiên với giá trị 22,6 tỷ đô la, tăng 28% so với năm trước. Trung Quốc đứng thứ hai với 13,4 tỷ USD, giảm 2,6%”.

Vietnam was the U.S.’s 12th largest supplier last year, but if this pace of growth is sustained for a full year, it could leapfrog(3) Italy, France, the U.K., and India in the ranks of top exporters to the U.S, Bloomberg said in a new report.

Theo một báo cáo mới của Bloomberg: “Năm ngoái Việt Nam là nhà cung ứng lớn thứ 12 vào Hoa Kỳ, nếu tốc độ tăng trưởng này được duy trì trong cả năm, Việt Nam có thể vượt qua Ý, Pháp, Anh và Ấn Độ trong hàng ngũ các nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ.”

The country has become a standout(4) in a region where the world’s export engines are largely hurting amid trade-war tensions and a slowing electronics cycle, the report added.

Báo cáo cho biết thêm: “Việt Nam trở nên nổi bật giữa một khu vực có hoạt động xuất khẩu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, cũng như chu kỳ tăng trưởng đối với hàng điện tử đang chậm lại.”

U.S. Census Bureau data shows Japan, South Korea, Singapore, and Taiwan all saw export contractions in April, while in the same month Vietnam’s exports gained 7.5 percent from a year earlier.

Dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan đều suy giảm trong tháng 4, trong khi tại thời điểm đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Experts have called Vietnam a “winner” of the trade war as it has received increasing investment as major manufacturers leave China to avoid the high tariffs.

Các chuyên gia đã gọi Việt Nam là “người chiến thắng” trong cuộc chiến thương mại vì nước này đã nhận được sự đầu tư ngày càng tăng khi các nhà sản xuất lớn rời Trung Quốc để tránh mức thuế cao.

U.S. footwear maker Brooks Running announced earlier this month that it would shift the majority of its shoe production from China to Vietnam this year.

Nhà sản xuất giày dép của Mỹ Brooks Running đã có một tuyên bố vào đầu tháng này rằng họ sẽ chuyển phần lớn sản xuất giày từ Trung Quốc sang Việt Nam trong năm nay.

Apple’s iPhone assembler Foxconn has acquired the right to use property in an industrial park in northern Vietnam, while Chinese GoerTek last year asked all suppliers involved in its AirPod production to ship all necessary materials to Vietnam.

Nhà lắp ráp iPhone Apple Fox Foxconn đã mua quyền sử dụng tài sản trong một khu công nghiệp ở miền bắc Việt Nam, trong khi GoerTek của Trung Quốc năm ngoái đã yêu cầu tất cả các nhà cung cấp bao gồm việc sản xuất AirPod để chuyển tất cả các nguyên liệu cần thiết đến Việt Nam.

xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh

Industry insiders have said that Vietnam’s low production costs have made it an attractive new home for foreign companies in China. A factory worker in Vietnam is paid half the remuneration(5) of his counterpart in China. The geographical proximity between the two countries has made transitions easier and cheaper.

Những người trong ngành đã nói rằng chi phí sản xuất ở Việt Nam thấp nên đã biến nó thành một ngôi nhà mới hấp dẫn cho các công ty nước ngoài tại Trung Quốc. Một công nhân nhà máy tại Việt Nam được trả nửa tiền thù lao so với một công nhân tại Trung Quốc. Sự gần gũi về địa lý giữa hai nước đã giúp việc chuyển đổi trở nên dễ dàng và rẻ hơn.

Economist Nguyen Tri Hieu told VnExpress International that the U.S.’s aggressive tariff raise means China has to depreciate its currency to mitigate(6) the damage.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nói với VnExpress International rằng việc tăng thuế mạnh mẽ của Hoa Kỳ khiến Trung Quốc phải khấu hao tiền tệ để giảm thiểu thiệt hại.

This would lead to a surge in cheaper imports from China, making it difficult for Vietnam’s domestic(7) products to compete, he said.

Ông cho biết: “Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nhập khẩu rẻ hơn từ Trung Quốc, gây khó khăn cho các sản phẩm nội địa của Việt Nam cạnh tranh”

The trade war between the world’s two largest economics intensified this month when U.S. President Donald Trump on May 10 raised tariffs on $200 billion worth of Chinese imports from 10 percent to 25 percent.

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã căng thẳng trong tháng này khi vào ngày 10/5 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc từ 10% đến 25%.

A day later he ordered a tariff hike on almost all the remaining imports worth $300 billion.

Một ngày sau, ông ra lệnh tăng thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu còn lại trị giá 300 tỷ USD.

In response, China is set to impose higher tariffs on some $60 billion worth of U.S goods starting June 1.

Đáp lại, Trung Quốc chuẩn bị áp thuế cao hơn đối với một số hàng hóa trị giá 60 tỷ USD của Mỹ bắt đầu từ ngày 1/6.

Nguồn: Vnexpress

New words:

1, intensify (v): /ɪnˈten.sɪ.faɪ/ to become greater, more serious, or more extreme, or to make something do this:

Fighting around the capital has intensified in the last few hours.

2, surge (n): /sɜːdʒ/ a sudden and great movement forward:

An unexpected surge in electrical power caused the computer to crash.

3, leapfrog (v): /ˈliːp.frɒɡ/ to improve your position by going past other people quickly or by missing out some stages:

We’re going to leapfrog the rest of the market in technology.

4, standout (n): /ˈstænd.aʊt /a person or thing that is excellent or much better than the other people or things involved in something:

Trucks were the standout for the nation’s No. 2 automaker, with sales rising 7.7% last year.

5, remuneration (n): /rɪˌmjuː.nərˈeɪ.ʃən/ payment for work that has been done or services that have been provided:

The deal took his total remuneration last year to £2.4m.

6, mitigate (v): /ˈmɪt.ɪ.ɡeɪt/ to make something less harmful, unpleasant, or bad:

Getting a lot of sleep and drinking plenty of fluids can mitigate the effects of the flu.

7, domestic (adj): /dəˈmes.tɪk/ of, relating to, or within a person’s own country:

Domestic retailers are facing relentless pressure from imports.

Xem thêm: Thì Hiện Tại Đơn (Simple present): Công thức, cách dùng và bài tập

You may also like

Leave a Comment

shares